Audit: Pribúda chýb pri čerpaní prostriedkov EÚ

13.11.2013 13:03
Európsky dvor audítorov upozornil, že miera chybovosti pri čerpaní prostriedkov EÚ stále narastá. Audítori apelujú na dôkladnejšiu národnú kontrolu a väčší dôraz na kvalitu projektov.
 

Európsky dvor audítorov (ECA) minulý týždeň zverejnil výročnú správu o rozpočte EÚ za rok 2012 a schválil účtovnú závierku Európskej únie. Zároveň ale upozornil, že vo väčšine výdavkových oblastí rozpočtu EÚ sa právne predpisy stále nedodržiavajú v plnej miere a vo všetkých hlavných oblastiach pretrvávajú chyby.

„Európski občania majú právo vedieť, na čo sa vynakladajú ich peniaze a či sa využívajú riadnym spôsobom,“ uviedol predseda Dvora audítorov Vítor Caldeira. „Rovnako majú právo vedieť, či sa prostredníctvom nich dosahuje hodnota, a to najmä v čase, keď je taký tlak na verejné financie.“

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (Európska ľudová strana) potvrdil, že „členské štáty sa musia viac sústrediť na správne využívanie kohéznych prostriedkov EÚ, pretože chybovosť v niektorých členských štátoch EÚ je značne vysoká“.

Podľa Európskej komisie dochádza k nesprávnemu využitiu európskych prostriedkov predovšetkým v južných krajinách Únie – v Španielsku, Grécku a Taliansku, avšak v posledných rokoch sa čoraz viac chýb a nezrovnalostí potvrdzuje pri čerpaní peňazí v Českej republike, Poľsku a Rumunsku.

Viac odhalených chýb

Chybovosť výdavkov za minulý rok odhadli audítori na 4,8 %, čo je medziročný nárast o takmer 1 %. Po poklese v troch predchádzajúcich rokoch sa odhadovaná chybovosť od roku 2009 každý rok zvyšuje, hoci pri hodnotení roku 2012 možno podľa ECA nárast čiastočne vysvetliť vlastnou zmenou  výberu vzorky auditu.

Výdavkovou oblasťou najviac náchylnou na chyby je rozvoj vidieka, životné prostredie, rybné hospodárstvo a zdravie s odhadovanou chybovosťou 7,9 %. Po nej nasleduje regionálna politika, energetika a doprava s odhadovanou chybovosťou 6,8 %.

Chyby a nezrovnalosti neznamenajú automaticky mieru podvodu alebo plytvania prostriedkami z rozpočtu EÚ, ide o odhad výšky financií ktoré nemali byť vyplatené, pretože sa nepoužili v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

Medzi typické chyby patrili platby príjemcom alebo na projekty, ktoré neboli oprávnené, alebo za nákup služieb, tovarov alebo investícií, pri ktorých neboli správne uplatnené pravidlá verejného obstarávania. Problémom bolo aj nesprávne vykazovanie poľnohospodárskej plochy a tiež nedodržanie environmentálnych požiadaviek, ktoré boli nevyhnutné na to, aby farmári dostali peniaze z EÚ.

 Initiates file download

Zdroj: Dvor audítorov

Peniaze sa míňajú bez ohľadu na výsledky

Audítori kritizovali predovšetkým zložitý legislatívny rámec v mnohých oblastiach rozpočtu a nedostatočné zameranie výdavkov na výkonnosť. Tento problém, zdá sa, pretrvá aj v ďalších rokoch. Programové obdobie 2014 – 2020 bude podľa Dvora audítorov pravdepodobne znovu orientované na výdavky, t. j. navrhnuté tak, aby sa rozpočet EÚ rozdelil a vynaložil, namiesto toho, aby bol zameraný na dosiahnutie hodnoty, ktorú má priniesť.

Preskúmané systémy dohľadu a kontroly sú podľa Dvora audítorov čiastočne účinné pri zabezpečovaní zákonnosti a správnosti platieb. Zároveň uviedol, že orgány členských štátov, mali vo väčšine transakcií k dispozícii dostatočné informácie na to, aby odhalili a napravili chyby pred tým, ako požiadali o preplatenie nesprávne použitých výdavkov, ale nie vždy tak urobili.

Európskej komisii audítori odporučili lepšie plánovanie jej požiadaviek na platby v strednodobom a dlhodobom horizonte. Výrazný rozdiel medzi prostriedkami na záväzky a platby v kombinácii so značne nedostatočným čerpaním na začiatku programového obdobia totiž spôsobil nahromadenie nevyužitých záväzkov vo výške 217 miliárd eur na konci roku 2012, čo vedie k tlaku na platby.

Prísnejšie tresty?

Markus Pieper (EĽS, Nemecko, ktorý je spravodajcom europarlamentu pre rozpočtové absolutórium, žiada posilnenie priamej zodpovednosti pri využívaní fondov EÚ. V členských štátoch, kde sa opakovane objavuje vysoká miera chybovosti by sa podľa neho mali vziať na zodpovednosť národné kontrolné orgány a malo by sa pristúpiť k efektívnym finančným sankciám, vrátane zmrazenia fondov.

„Musíme zabrániť členským štátom, ktoré robia vždy tie isté chyby, aby zdiskreditovali celú politiku financovania Spoločenstva. Európska komisia tu musí priamo zakročiť,“ uviedol Pieper.

Miroslav Mikolášik ale sankcie voči znevýhodneným regiónom, ktoré čelia finančným ťažkostiam nepovažuje za žiaduce riešenie.

„Efektívne hospodárenie s prostriedkami a zníženie tzv. chybovosti môžeme dosiahnuť dôkladnejšími systematickými kontrolami zo strany Dvora audítorov a vyšetrovaním Európskeho úradu pre boj proti podvodom a tiež zvyšovaním kvalifikácie predstaviteľov štátnych, regionálnych a miestnych úradov, ktorí s týmito prostriedkami priamo pracujú,“ uviedol.

Pri ochrane finančných záujmov EÚ by mal pomôcť aj Úrad európskeho prokurátora, ktorého vytvorenie navrhla v júli Európska komisii. Jeho výlučnou úlohou by malo byť vyšetrovanie a stíhanie trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ a predvádzanie páchateľov pred súdy členských štátov.

„Nepovažujem zriaďovanie Európskej prokuratúry za nevyhnutné,“ uviedol Mikolášik, pričom argumentuje tým, že trestné právo je úzko späté so štátnou suverenitou a má špecifické postavenie v práve EÚ. „Na ochranu finančných záujmov EÚ už existujú právne ustanovenia a postupy na ich aplikáciu, ktoré však doposiaľ neboli veľmi využívané. Konkrétne sa jedná sa o skutkové podstaty trestných činov poškodzovania finančných záujmov EÚ,“ dodal.

Zdroj:euractiv.sk