Bude rok 2014 rokom zosúladenia pracovného a rodinného života?

15.07.2013 08:45

Európsky parlament vyzýva Komisiu a európske inštitúcie, aby vyhlásili rok 2014 za európsky rok zosúladenia pracovného a rodinného života.

Dôvody sú najmä nasledovné:

  • lepšia podpora opatrení na zosúladenie poskytne ženám a mužom, ktorí žijú v najrôznejších modeloch rodiny širší výber možností pri dosahovaní rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom na základe ich individuálnych potrieb a preferencií a prispeje aj k dosiahnutiu hlavných politických cieľov EÚ;
  • osobitný európsky rok bude impulzom pre reakcie na pálčivé problémy, ako sú demografické zmeny, hospodárska a finančná kríza, nezamestnanosť, chudoba a sociálne vylúčenie;
  • politiky podporujúce zosúladenie pracovného a rodinného života a nástroje ako ESF môžu znížiť rozdiely v odmeňovaní mužov a žien a byť kľúčovým prvkom udržateľnej zamestnanosti a oživenia podporovaného príjmami, ako aj mať pozitívny vplyv na demografiu a umožňovať opatrovateľom, aby si plnili opatrovateľské povinnosti.

V súčasnosti sa čaká na schválenie návrhu zo strany Európskej komisie.