Budúcnosť aj s autizmom

30.05.2017 09:31

Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom.

Ciele grantového programu:

 • Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom
 • Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych kompetencií detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom
 • Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu autistických detí
 • Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
 • Podporiť rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov

Žiadateľ:

 • Materské školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
 • Základné školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
 • Štandardné materské, resp. základné školy, ktorých súčasťou je špecializovaná trieda pre deti s autistickým syndrómom
 • Špecializované zariadenia pre deti s autizmom
 • Neziskové organizácie zaoberajúce sa autistickými deťmi

Témy grantového programu pre rok 2017:

 • Výchova, vzdelávanie, sociálna integrácia a rozvoj individuálnych schopností detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom

Príklady možností projektov:

 • zriadenie, vybavenie, alebo revitalizácia edukačných priestorov a terapeutických miestností slúžiacich na prácu s autistickými deťmi
 • zakúpenie edukačných materiálov, výchovných a terapeutických pomôcok
 • zavedenie pravidelných dlhodobých edukačných aktivít pre autistické deti
 • zriadenie a vybavenie špeciálnych priestorov pre aktivizáciu a sociálnu integráciu detí postihnutých autistickým syndrómom.

Maximálna výška podpory: 3 500 € na projekt

Začiatok prijímania žiadostí: 25. mája 2017

Realizácia projektov: september 2017 – jún 2018

Uzávierka prijímania žiadostí: 13. septembra 2017

Zdroj: https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-buducnost-aj-s-autizmom/