Centrum právnej pomoci - Kancelária Nitra

23.09.2013 13:45

Poslaním centra je poskytnúť nové možnosti ochrany práv pre každého, kto nemá peniaze ani majetok na zabezpečenie právnej pomoci a zvyšovať právne povedomie spoločnosti. Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č.327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Pracujeme od 1. januára 2006.

Zmyslom práce centra je poskytovať kvalitnú a komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí a majetku. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu ochranu a prístup k uplatneniu ich práv.

Naše tímy tvoria kvalifikovaní pracovníci a pracovníčky, pripravení pružne poskytovať pomoc alebo usmernenie v kanceláriách v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Žiline, v Prešove, v Liptovskom Mikuláši, v Tvrdošíne, v Humennom, v Hlohovci, v Rimavskej Sobote, v Nitre, vo Svidníku, v Trenčíne a konzultačných pracoviskách v Čadci, vo Veľkom Krtíši, v Prievidzi, v Levoči a v Nových Zámkoch, ktoré zabezpečujú lepší prístup k spravodlivosti našim klientom a klientkam na Slovensku.

Centrum pôsobí v rámci poskytovania právnej pomoci v dvoch sférach, a to:

1. Priznanie právnej pomoci rozhodnutím centra vo forme:

 • právneho poradenstva (konzultácie),
 • mediácie (mimosúdne riešenie sporov),
 • spísanie podania na súdy (príprava návrhov, žalôb a pod.),
 • zastupovanie pred súdom určeným advokátom alebo centrom,
 • vykonávanie úkonov súvisiacich s vyššie uvedeným a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

2. Poskytnutie predbežnej konzultácie s právnikom centra. Obsahom je najmä bližšie vysvetlenie podmienok nároku na právnu pomoc alebo základná právna rada vo veci. Predbežná konzultácia, ktorá by mala trvať maximálne do 1 hodiny, je spoplatnená sumou 4,5 €. Predbežnú konzultáciu poskytujú tiež advokáti zaoberajúci sa problematikou týkajúcou sa prípadu s prihliadnutím na jeho odborné zameranie. Napr. v prípade úpravy práv a povinností k maloletým deťom sa obrátim na advokáta, ktorý sa zaoberá rodinným právom.

Právnu pomoc vo vnútroštátnych sporoch poskytujeme všetkým fyzickým osobám. V cezhraničných sporoch sú klientmi ľudia, ktorí bývajú v inom členskom štáte EU (mimo Dánska) ako SR a príslušným je súd SR.

Klientom je tiež obyvateľ SR, ale má spor na súde v inom členskom štáte (mimo Dánska) ako v SR.

Právnu pomoc poskytujeme vo vnútroštátnych sporoch vo veciach:

 • občianskoprávnych (napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa),
 • rodinnoprávnych (napr. platenia výživného, zverenia dieťaťa do výchovy)
 • pracovnoprávnych (v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, diskriminácie na pracovisku a pod.).
 • obchodnoprávnych (napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou, spore zo zmluvy o vkladovom účte)
 • v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu a pod.)
 • v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

V cezhraničných sporoch vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a obchodnoprávnych.

V azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení a v týchto veciach aj v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti má klient/klienta vtedy, keď spĺňa súčasne tieto tri podmienky:

1) nachádza sa v stave materiálnej núdze - v stave materiálnej núdze sa klient/klientka nachádza vtedy, keď jeho/jej príjem nedosahuje 1,4 násobok sumy životného minima a využívanie právnych služieb si nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom.

2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu - ak sa spor, v ktorom žiada klient o poskytnutie právnej pomoci, po jeho posúdení centrom javí ako zrejme bezúspešný, napríklad pre uplynutie zákonných lehôt alebo pre nedostatok dôkazov.

3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom - splnenie tejto podmienky sa žiada v sporoch, ktorých hodnotu je možné vyčísliť a táto hodnota prevyšuje sumu minimálnej mesačnej mzdy. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak hodnotu sporu nie je možné vyčísliť (napr. ak rodič žiada o zvýšenie výživného na dieťa).

Právo na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou 20% trov právneho zastúpenia má klient/klientka vtedy, keď spĺňam súčasne tieto tri podmienky:

1) môj príjem presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôžem si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu,

3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom.

Splnenie týchto podmienok posudzuje centrum vždy pred samotným poskytnutím právnej pomoci.

Ako má klient/klientka postupovať, ak chce požiadať o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podáva klient písomne na predpísanom tlačive (PDFDOCODT,RTFXLSODS) - jej zaslaním na poštovú adresu niektorej z kancelárií centra alebo osobne v podateľni kancelárie centra.

Toto tlačivo si môžu klienti vyzdvihnúť osobne v kanceláriách alebo im ho na požiadanie zašleme (Poznámka: do správy nezabudnite uviesť poštovú adresu len v rámci SR, na ktorú máme tlačivo zaslať). Žiadosť nie je spoplatnená.

Pokiaľ nebude žiadosť riadne vyplnená a úplná (to znamená, že klient nepredložil všetky potrebné doklady na preukázanie príjmovej a majetkovej situácie), centrum vyzve klienta na doplnenie žiadosti.Tieto doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace.

Na kanceláriu Nitra sa môžu obracať klienti z týchto okresov: Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Levice a Komárno. Kancelária sídli na Štefánikovej triede 88(budova Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri autobusovej stanici).

Konzultačné dni sú: pondelok a streda od 8:00 do 15:00 hod.
Podateľňa je otvorená každý deň od 8:00 do 16:00 hod., okrem štvrtku, kedy je nestránkový deň.

Kancelária Nitra má zriadené aj konzultačné pracovisko v Nových Zámkoch, ktoré navštevuje právnik centra každý párny utorok v čase od 9:00 do 12:30 hod. Sídlo je na Podzámskej 25 (budova Obvodného úradu).

V prípade potreby o bližšie informácie alebo poskytnutia letákov v písomnej forme nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach 037/242 00 53 alebo 037/242 00 55. Budeme veľmi radi, ak sa informácie od nás dostanú k občanom, ktorí skutočne našu pomoc potrebujú a budú môcť využívať služby centra.

JUDr. Jarmila Hitková
vedúca kancelárie