Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 29.02.2016

15.03.2016 07:49
Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného
strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-
2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I.
programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.