Čo deti potrebujú

23.02.2015 12:33

Nadácia pre deti Slovenska  spustila internetový portál Čo deti potrebujú - www.codetipotrebuju.sk

Jeho cieľom je prinášať aktuálne informácie o potrebách detí a mladých ľudí. Obsahuje účinné opatrenia a  praktické návody ako napĺňať ich potreby hlavne na komunitnej úrovni.

Portál má slúžiť všetkým tým, ktorí uznávajú, že deti a mladí ľudia v našej spoločnosti si zasluhujú pozornosť  a chcú napomáhať ich rozvoju, priamo alebo vytvorením podmienok pre naplnenie ich potrieb.

 Portál je centrum informácií o deťoch a mladých ľuďoch, zohľadňuje rozličné aspekty ich života. Zverejnené Informácie pochádzajú z vlastných prieskumných aktivít Nadácie pre deti Slovenska, jej partnerov i odborných štúdií a prieskumov realizovaných inými subjektmi. Portál  zároveň ponúka postupy a návody, ako na tieto  zistenia reagovať a tiež odporúčania,  akým smerom by sa mala uberať verejná politika, aby umožnila napĺňanie zistených potrieb detí a mladých ľudí.

Užitočné informácie na portáli nájdu rodičia detí, učitelia, vychovávatelia, pracovníci mimovládnych organizácií venujúcich sa deťom a mladým ľuďom, aktívni občania, zástupcovia štátnej a verejnej správy, starostovia, primátori, poslanci a pracovníci mestských a obecných zastupiteľstiev. Portál poskytuje veľa  príkladov dobrej praxe pre inšpiráciu na  komunálnej úrovni.

Internetový portál Čo deti potrebujú je súčasťou projektu Komunity priateľské deťom.

 „ Projekt realizujeme s podporou Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce a Komunálnej poisťovne. V šiestich pilotných komunitách (Banská Bystrica, Bratislava, Detva, Kvačany, Považská Bystrica, Rohožník) sa posledný rok cielenými aktivitami rozvíjali deťom a mladým ľuďom priateľské komunity," hovorí Peter Lenčo, manažér projektu. Išlo o mapovanie potrieb detí a mladých ľudí v komunite, ich analýzu a tvorbu akčných plánov. Ďalej realizáciu prvých aktivít smerujúcich k napĺňaniu týchto potrieb. Deti a mladí ľudia boli počas celého projektu jeho súčasťou, nielen objektom záujmu a prijímateľom služieb. Boli zapojení ako  rovnocenní aktéri. Na túto úlohu boli koordinátori v komunitách, ich asistenti a ďalší tzv. dôležití dospelí pripravení sériou tréningov a workshopov. Mnohé zistenia a poznatky nadobudnuté počas realizácie tohto projektu sa stali súčasťou nového portálu www.codetipotrebuju.sk.

O Nadácii pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom.

Kontakt: Peter Lenčo, manažér advokácie, advocacy@nds.sk, 0948 702 661

Zdroj:ZMOS.sk