Digitalizácia kultúry priniesla aj zlepšenie informačných systémov inštitúcií

27.11.2015 12:53

30. november 2015 je termínom ukončenia národného projektu Harmonizácia informačných systémov (HIS), ktorý v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) realizovalo Národné osvetové centrum. Vďaka tomuto projektu sa rozšírili a skvalitnili informačné systémy partnerských pamäťových a fondových inštitúcií rezortu kultúry, čo prispelo k úspešnému priebehu digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska. 
 

Cieľom Národného projektu Harmonizácia informačných systémov (HIS) bolo aktualizovať, rozšíriť a skvalitniť informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií, dobudovať ich infraštruktúru na národnej úrovni a zabezpečiť interoperabilitu s národným projektom Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR) a národným projektom Centrálny dátový archív (CDA). V rámci projektu HIS sa zabezpečilo hardvérové a softvérové vybavenie partnerských inštitúcií, inštalácia a konfigurácia tohto vybavenia a jeho nasadenie do produkčnej prevádzky. Harmonizovala sa aplikačná infraštruktúra inštitúcií tak, aby systémy, v ktorých tieto inštitúcie evidujú svoje zbierkové fondy, dokázali spolupracovať s centrálnou infraštruktúrou CAIR, a to najmä na úrovni synchronizácie metadát (popisných údajov ku kultúrnym aj digitálnym objektom) medzi centrálnou infraštruktúrou a systémom inštitúcie. Vďaka integrovaným systémovým modulom sú partnerské inštitúcie schopné vkladať dáta, t. j. výstupy svojej digitalizácie, do systémov centrálnej úrovne, budovaných v rámci OPIS, automatizovane a štandardizovane komunikovať so systémom národných registrov a portálom kultúrneho dedičstva Slovakiana a s centrálnym dátovým archívom.

Pre budúcnosť projekt HIS priniesol zvýšenie úrovne technického vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií, modernizáciu ich evidencií zbierkových fondov a rozšírenie možností ich prezentácie širokej verejnosti i možností výskumnej práce odbornej verejnosti. Zapojené partnerské pamäťové a fondové inštitúcie budú môcť profitovať z využívania nových druhov medzisektorových služieb vďaka vybudovanému centrálnemu prepojeniu, ako aj novému hardvérovému a softvérovému vybaveniu. Výsledky projektu tak pomôžu nielen pri sprístupňovaní kultúrneho dedičstva Slovenska, ale aj propagácii činnosti inštitúcií a správe i dlhodobej ochrane dát.

Partnerské pamäťové a fondové inštitúcie (PFI) projektu HIS:

Slovenská národná galéria

Múzeum Slovenského národného povstania

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Slovenský filmový ústav