Do platnosti vstúpil zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16.02.2016 11:15

Dňa 9. decembra 2015 bol v Čiastke 98/2015 Zbierky zákonov SR uverejnený zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základným cieľom zákona o finančnej kontrole je vytvorenie legislatívno-právnych podmienok pre zefektívnenie systému verejnej vnútornej kontroly a auditu s dôrazom na hospodárne, efektívne, účelné a účinné nakladanie s verejnými prostriedkami vrátane prostriedkov EÚ. Výkon finančnej kontroly sa oproti predchádzajúcej právnej úprave zjednodušil. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

https://www.zbierka.sk/sk/ciastky/ciastka-98-2015

Zdroj MF SR