Dôležitý oznam pre žiadateľov týkajúci sa vyhlásených výziev (Interreg V-A SK-CZ).

05.09.2016 08:46

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy INTERREG SK-CZ/2016/01, INTERREG SK-CZ/2016/02, INTERREG SK-CZ/2016/03 a INTERREG SK-CZ/2016/04 sú v ITMS 2014+ už v stave aktuálne.

Zároveň riadiaci orgán informuje, že koncom septembra 2016 dôjde z dôvodu nekompability papierovej verzie formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok (príloha č. 1 výzvy) k aktualizácii formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok v systéme ITMS2014+.

Z uvedeného dôvodu bola vykonaná aj aktualizácia výziev s posunom termínu uzavretia jednotlivých výziev.

Riadiaci orgán preto upozorňuje všetkých žiadateľov, aby zatiaľ neregistrovali žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS2014+.

O aktualizácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok v systéme ITMS2014+ a možnosti registrácie a odosielania žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom ITMS2014+ Vás bude riadiaci orgán informovať prostredníctvom webovej stránky.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=273