Domácnosti marginalizovaných rómskych komunít z 1043 obcí majú šancu získať prístup k pitnej vode

08.12.2016 08:54

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské (OP ĽZ) zdroje vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode. O pomoc z finančných prostriedkov Európskej únie v celkovej výške 16 000 000 eur môže požiadať 1043 miest a obcí zo siedmich slovenských krajov. Cieľom výzvy je zabezpečiť prístup marginalizovaným rómskym komunitám k pitnej vode.

Podľa údajov z Atlasu rómskych komunít z roka 2013 skutočne využíva verejný vodovod 57% domácnosti marginalizovaných, t.j. znevýhodňovaných rómskych komunít (MRK). Iba 23% využíva vlastnú studňu a zvyšok iné zdroje alebo nemá prístup k pitnej vode vôbec. Vyhlásená výzva Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd má ambíciu tieto negatívne čísla zmeniť tak, aby v nasledujúcich rokoch malo čo najviac domácností z týchto komunít prístup k životne dôležitej látke. 

„Prístup k pitnej vode z pohľadu štandardov hygieny spoluvytvára podmienky pre plnohodnotnú participáciu na živote spoločnosti. Podľa posledných dostupných údajov má prístup k pitnej vode 89 % marginalizovaných rómskych komunít. Veríme, že zvýšením tejto hodnoty prispejeme v nasledujúcich rokoch k začleňovaniu marginalizovaných komunít do spoločnosti,“ povedal podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák

Oprávnení žiadatelia už môžu posielať žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude 10. marca 2017.

„Voda je základom života a zároveň aj základným ľudským právom, a preto je smutné, že aj v 21. storočí k nej nemá prístup významná časť našej populácie. Operačný program Ľudské zdroje poskytne s pomocou Európskej únie finančnú pomoc obciam, aby zabezpečili zásobovanie pitnou vodou alebo zlepšili už existujúci prístup či dostupnosť k vode,“ povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR Adela Danišková

Ako sa zabezpečí prístup k vode

Hlavnými nástrojmi výzvy budú nízko nákladové opatrenia pomocou, ktorých sa prístup k vode bude zabezpečovať. Pôjde o tri hlavné spôsoby realizácie: 

  • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody
  • budovanie vŕtaných studní
  • realizácia úpravní povrchovej vody

Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode zahŕňa aj kombináciu spôsobov realizácie, a to vybudovanie vŕtanej studne a výstavba miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od studne k výdajnému miestu alebo realizácie úpravne povrchovej vody a miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od úpravne vody k výdajnému miestu.

Hromadné zásobovanie znamená zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb. Dôležitým aspektom je aj kvalita poskytovanej vody, ktorá musí spĺňať štandardy stanovené nariadením vlády SR. 

Obciam je k dispozícii 16 miliónov eur 

Do výzvy sa môže zapojiť 1043 obcí zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského, ktorý je z pohľadu Európskej únie považovaný za rozvinutý. Presný zoznam oprávnených žiadateľov je dostupný v Prílohe č. 7 (XLSX, 150 kB) výzvy. Na tento zoznam sa mestá a obce dostali na základe indexu podrozvinutosti uverejnenom v Atlase rómskych komunít. Obce budú môcť žiadať o finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorého alokácia pre túto výzvu je 16 miliónov eur. Suma vo výške 1 882 352,94 eur bude poskytnutá zo štátneho rozpočtu, čo s príspevkom s eurofondov bude predstavovať 95 % celkového financovania projektu. Zvyšných 5 % si bude musieť zabezpečiť samospráva. 

OP ĽZ v gescii MV SR má aktuálne vyhlásené ďalšie dve výzvy orientované na obce s vysokým indexom podrozvinutosti. Do výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa môže naďalej zapojiť 1043 obcí a uchádzať sa tak o finančný príspevok z alokácie vo výške 50 miliónov eur. Výzva na komunitné centrá (alokácia 15 mil. eur) je zameraná na podobné stavebné úpravy a v súčasnosti je dostupná pre 125 vybraných obcí. Zvyšné obce sa bude môcť do procesu zapojiť prostredníctvom samostatnej výzvy v plánovanom termíne vyhlásenia vo februári 2017. V súčasnosti už boli vyhlásené vyzvania na národné projekty Komunitné centrá a Terénna sociálna práca, ktorých prijímateľom bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Celková alokácia OP ĽZ v rámci MV SR je pre programové obdobie 2014-2020 450 miliónov eur vrátane prostriedkov zo štátneho rozpočtu.