Dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2020

19.05.2020 19:53

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja prijalo na svojom 19. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 11. mája 2020  Uznesenie č. 26/2020, prostredníctvom ktorého bol schválený návrh opatrení zabezpečujúcich vyrovnanosť rozpočtu NSK na rok 2020. Predmetný návrh spočíva vo viazaní výdavkov programového rozpočtu, vrátane dotácií, s časovým obmedzením čerpania výdavkov v dôsledku neplnenia príjmov rozpočtu do 31.8.2020.

Nitriansky samosprávny kraj týmto oznamuje, že dočasne zastavuje plnenia, ktoré vyplývajú z platných všeobecne záväzných nariadení, prostredníctvom ktorých NSK poskytuje dotácie pre nasledovné oblasti:

  • podpora certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku
  • podpora rozvoja cestovného ruchu
  • obnova národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja
  • podpora kultúry a športu
  • LEADER NSK