Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov v programovom období 2007-2013

13.12.2013 09:32

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás osloviť s prieskumom zameraným na zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov v procese implementácie pomoci z fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013. Rovnako je dotazník určený pre zástupcov partnerov, ktorí môžu z hľadiska svojich skúseností v tejto oblasti prispieť k získaniu potrebných informácií.

Dotazník bol zostavený z iniciatívy Centrálneho koordinačného orgánu. Jeho výsledky budú slúžiť na účely prípravy Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 a Systému riadenia a kontroly Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie Vám zaberie iba niekoľko minút.

V otázkach, kde je podľa dotazníka potrebné vyplniť samostatný text, si Vás dovoľujeme požiadať o čo najkonkrétnejšie odpovede, ktoré umožnia čo možno najpresnejšie vyhodnotenie.

Za Vašu spoluprácu a cenné postrehy Vám vopred ďakujeme!

Dotazník

Za účelom zníženia administratívnej záťaže v procese implementácie fondov EÚ pripravil Centrálny koordinačný orgán dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie stupňa administratívnej záťaže prijímateľov a žiadateľov v programovom období 2007-2013. Dotazník je zverejnený na:

https://docs.google.com/forms/d/1TfIZpHb23S_aLhL8w9DyOKWibxBxYw_IU5El4Hl_bw0/viewform alebo na webovom sídle www.nsrr.sk.