Druhé kolo grantového programu Nadácie Tesco "Vy rozhodujete, my pomáhame"

04.01.2017 12:35

Nadácia Tesco podporí počas druhého ročníka programu 77 lokálnych projektov v celkovej výške 100 000 eur.

Nadácia Tesco vyhlasuje druhé kolo Grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zlepšiť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a prihláste sa do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Celkovo bude medzi 77 projektov prerozdelená suma 100 000 Eur. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú grant vo výške 1 300 Eur.

Organizátorom grantového programu je TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 31 321 828 (ďalej len „Tesco“),spoluorganizátorom Nadácia Tesco, so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 42 184 126 (ďalej len „Nadácia Tesco“) a partnerom Nadácia Pontis (ďalej len „Nadácia Pontis“). Organizátor a spoluorganizátor spoločne aj ako „My“.

VŠEOBECNÝ PRINCÍP GRANTOVÉHO PROGRAMU

Územie Slovenska sme rozdelili na 77 regiónov v okolí obchodov spoločnosti Tesco, v ktorých chceme podporiť rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov (pozri zoznam regiónov). Každý záujemca si v procese podávania žiadosti o grant priradí región podľa miesta realizácie svojho projektu. Uchádzači môžu predkladať svoje žiadosti online na portáli partnerskej organizácie, Nadácie Pontis. Zo všetkých podaných žiadostí v termíne (uzávierka 28.1.2017) následne Grantová komisia vyberie na základe kritérií uvedených ďalej v tomto dokumente 3 najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco a začne v mesiaci marec. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov spoločnosti Tesco získajú v jednotlivých regiónoch grant. Víťazov vyhlásime v mesiaci apríl.

Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto prostredníctvom registrácie. Pri registrácii si žiadateľ vyberie ako darcu „Nadácia Tesco“ a program „Vy rozhodujete, my pomáhame 2017“. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.darca.sk  treba kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje. Následne sa môže žiadateľ kedykoľvek prihlasovať do svojho konta a formulára. V prípade, že žiadateľ už je prihlásený cez stránku darca.sk, je potrebné registrovať nový projekt s novou registráciou.  

Podmienkou pre úspešné podanie žiadosti je rovnako vyjadrenie súhlasu s podmienkami v tejto grantovej výzve, s ktorými súhlasí podaním žiadosti. Svoj súhlas môže žiadateľ kedykoľvek počas trvania výzvy odvolať, čo má za dôsledok aj odvolanie samotnej žiadosti o získanie grantu.

PODPOROVANÉ OBLASTI GRANTOVÉHO PROGRAMU

Projekty musia byť zamerané na nasledujúce oblasti (pre každú oblasť uvádzame niekoľko vhodných príkladov nižšie):

 1. Podpora komunít a komunitných aktivít - rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života 
 2. obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl, atď.
 3. obnova turistických chodníkov
 4. sadenie zelene
 5. rozvoj a budovanie cyklotrás
 6. stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad
 7. vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi)
 8. aktivity podporujúce zamedzovanie plytvania s potravinami (tzv. „foodsharing“ zdieľanie potravín).
 9. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov
 10. príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi, iné edukačné aktivity pre deti
 11. príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia
 12. získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností,..)
 13. aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. mäkkých zručností (soft skills). 
 14. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých
 15. organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami ako sa zdravo stravovať
 16. zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých, napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle atď.
 17. rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (športové aktivity, detské krúžky, detské kluby a podobne).

Poznámka: Ak si nie ste istý, či je váš projekt oprávnený, pokiaľ ide o zameranie, prosím neváhajte nás kontaktovať (kontakty nájdete na konci grantovej výzvy).

ODPORÚČANIE A ZAPOJENIE ČLENOV KOMUNÍT ALEBO TESCO KOLEGOV

Žiadateľom odporúčame zapojiť a zahrnúť do projektov:

 • členov vašich miestnych komunít ako dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na aktivitách v rámci projektu ako skupinu, s ktorou váš projekt odkonzultujete a/alebo vám poskytne odporúčanie (alebo vám poskytne spolufinancovanie vášho projektu) alebo
 • zamestnancov vášho najbližšieho obchodu spoločnosti Tesco, ako dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na aktivitách vášho projektu alebo ako podporovateľov, ktorí by vám mohli poskytnúť odporúčanie pre váš projekt alebo poskytnúť ich skúsenosti, konzultácie, know-how, či spolufinancovanie.

Na vyššie uvedené zapojenie formou dobrovoľníctva alebo odporúčanie od samotných zamestnancov spoločnosti Tesco, alebo odborníkov, autorít z miestnej komunity bude Grantová komisia prihliadať pri hodnotení projektov.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT

O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácii:

 1. Mimovládne organizácie:
  1. nadácie
  2. občianske združenia
  3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  4. neinvestičné fondy
  5. účelové zariadenia cirkví
 2. Miestna samospráva: mestá a obce
 3. Materské a základné školy  
 4. Iné rozpočtové a príspevkové organizácie  

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty a podnikatelia na základe živnosti, ani fyzické osoby. Pri hodnotení bude zohľadňovaná viacsektorová spolupráca občanov - dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií, podnikateľov, mesta, škôl atď. Jedna organizácia môže podať maximálne jeden projekt. Jeden Tesco zamestnanec môže odporučiť iba jeden projekt. 

OPRÁVNENÉ NÁKLADY (na čo môžu byť financie použité; účelne a primerane vynaložené vo vzťahu k navrhovaným aktivitám):

 • nákup materiálu, pomôcok  - potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu,
 • cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov,
 • organizačné výdavky – tlač (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s aktivitami projektu), prenájmy (priestorov pre účely realizácie projektu), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby,
 • odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori),
 • mzdové náklady nie vyššie ako 50 % celkovej sumy grantu.

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY (čo nemôže byť financované):

 • nákup materiálu, zariadení, pomôcok, ktoré vyslovene nesúvisia s aktivitami predkladaného projektu,
 • prevádzkové náklady (náklady na energie - elektrina, voda, plyn, mobilné telefóny, dlhodobé prenájmy (prenájom vlastných priestorov), bežné cestovné náklady, reprezentačné náklady, leasing vozidla, poplatky za odpisy auta,…),    
 • aktivity realizované pred poskytnutím grantu (t.j. pred podpisom zmluvy o poskytnutí grantu),
 • alkohol, cigarety, občerstvenie   
 • iné, ktoré nie sú účelne a primerane vynaložené.

VÝŠKA GRANTU

Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať je 1 300 €. Žiadateľ musí mať v rozpočte uvedenú žiadanú sumu z Nadácie Tesco presne 1 300 €. Žiadaná suma nemôže byť nižšia, ani vyššia. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdelené medzi víťazné projekty je 100.000 €. Podporíme 77 projektov.

TERMÍN PRE PODANIE PROJEKTOV

Projekty treba odoslať najneskôr 28.1.2017 (do polnoci), v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.darca.sk.

POVINNÉ SÚČASTI ŽIADOSTI O GRANT

Pri projektoch investičného charakteru je dôležité zdokladovať právny vzťah, a to buď:

 • vlastníctva - informatívny výpis z listu vlastníctva (nie na právne úkony), ktorý vydáva miestne príslušná Správa katastra, alebo stiahnutý z katastrálneho portálu;
 • iného právneho vzťahu oprávňujúceho užívanie plochy – kópia nájomnej zmluvy na dobu neurčitú alebo na minimálne 3 nasledujúce roky od ukončenia grantového programu alebo
 • písomný súhlas vlastníka pozemku s úpravami;
 • 3 fotografie pred uskutočnením projektu

Prílohy je potrebné priložiť ako súčasť projektu do „galérie“ v elektronickom formulári. Fotografia nesmie mať viac ako  2MB, súbor .pdf nesmie mať viac ako 5MB.

Pri projektoch neinvestičného charakteru sa povinné prílohy nevyžadujú. 

ČASOVÉ RÁMCE GRANTOVÉHO PROGRAMU

VÝBER PROJEKTOV A HODNOTENIE

Doručené projekty budú najskôr posudzované po formálnej stránke. Z ďalšieho hodnotenia budú vylúčené projekty, ak preto budú nasledovné dôvody:

 • Žiadosť o grant je predložená neoprávneným subjektom.
 • Žiadateľ nedodržal termín uzávierky.
 • Žiadateľ neúplne vyplnil žiadosť o grant – chýbajú povinné prílohy.
 • Projekt nespĺňa tematické zameranie alebo princípy grantového programu.
 • Projekt nemá verejnoprospešný charakter/lokálny charakter.
 • Projekt týkajúci sa výhradne rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti Tesco.
 • Nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu verejnoprospešné aktivity.
 • Projekt navrhnutý s nejasným účelom.

Po formálnej kontrole budú hodnotitelia posudzovať splnenie nasledovných kritérií:

 1. Dosah na miestne komunity – realizácia projektu bude mať miestny dopad, projekt podporí miestne komunity, alebo bude vytvárať miestne komunity a bude prínosom pre širšiu cieľovú skupinu. Činnosti sú jasne popísané a sú v súlade s podporovanými oblasťami definované vo grantovej výzve. 
 1. Zapojenie a dobrovoľníctvo miestnych komunít – projekty sú iniciované, konzultované alebo odporúčané miestnymi komunitami, či jej členmi. Projekt zapája dobrovoľníkov z miestnych komunít do prípravy, realizácie aktivít predkladaného projektu 
 1. Zapojenie a dobrovoľníctvo zamestnancov Tesco – odporúčanie projektu zamestnancom Tesco alebo priama angažovanosť zamestnancov spoločnosti Tesco na príprave a realizácii projektu – dobrovoľnícke hodiny, organizačná podpora, konzultácie, ale aj zručnosti, skúsenosti alebo know-how, prípadne vlastné financovanie (nie je podmienkou!)
 2. Rozpočet – rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom. 

Geografické rozdelenie

Každý projekt musí vyplniť vo formulári číslo obchodu, ktorý je najbližšie k realizácii vášho projektu. Zoznam všetkých obchodov nájdete na tomto odkaze.

Proces výberu do hlasovania na obchodoch – všetky prijaté žiadosti bude hodnotiť špeciálna Grantová komisia zložená zo zástupcov partnera programu Nadácie Pontis, externých hodnotiteľov nominovaných Nadáciou Pontis a zástupcov spoločnosti Tesco a Nadácie Tesco. Žiadosti budú rozdelené do niekoľkých skupín, tak aby každú skupinu hodnotili minimálne dvaja hodnotitelia nezávisle od seba. Hodnotitelia majú vopred určené kritériá. Každej žiadosti pridelia body pre jednotlivé kritériá. Po zhodnotení členmi Grantovej komisie sa uskutoční zasadnutie Grantovej komisie, na ktorom vyberú pre každý región tri najlepšie projekty postupujúce do hlasovania na obchodoch spoločnosti Tesco. Zákazníci budú hlasovať pomocou žetónov, ktoré získajú pri nákupe v obchodoch spoločnosti Tesco.

Po ukončení hlasovania sa vyhodnotia úspešní žiadatelia o grant (víťazi), ktorí sú kontaktovaní prostredníctvom portálu www.darca.sk. Víťaz má právo odmietnuť grant. Ak grant odmietne alebo sa oň neprihlási, grant sa postupuje na nasledujúceho žiadateľa, ktorý mal v danom regióne najviac hlasov od zákazníkov. Rovnaký postup sa uplatní aj na tohto následného víťaza. Ak ani tretí žiadateľ, za ktorý v danom regióne zákazníci hlasovali, sa o grant neprihlási alebo ho odmietne, grant za daný región prepadá v prospech organizátora.

Podmienkou získania grantu je podpis darovacej zmluvy. Grant je účelovo viazaný podľa podmienok tejto grantovej výzvy a podľa podmienok darovacej zmluvy.

KONZULTÁCIE A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Administrátorom grantového programu, ktorý poskytuje technickú a odbornú podporu, je zmluvný externý partner Nadácia Pontis.

Všetky ďalšie otázky ohľadom vášho projektu a grantového programu adresujte programovej koordinátorke Radane Deščíkovej:

 • po zaregistrovaní sa na  www.darca.sk cez sekciu Pošta
 • telefonicky na tel. č. 02/5710 8123 alebo na mobilnom telefóne +421 918 580 097 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Získanie grantu nie je vymáhateľné súdnou cestou. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel udelenia grantu rozhodne o ďalšom postupe organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje v prípade zmeny skutočností rozhodujúcich pre získanie grantu zmeniť Pravidlá grantovej výzvy.

Pravidlá grantovej výzvy budú k dispozícii na požiadanie u Organizátora alebo na stránkach www.tesco.sk/pomahame.  

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie trvania grantovej výzvy, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu Pravidiel grantovej výzvy oznámi Organizátor na webovej stránke www.tesco.sk/pomahame  a stránke www.darca.sk.

 

Zdroj: Nadácia Pontis