...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Druhé zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP Ľudské zdroje pre prioritné osi č. 5 a 6

19.02.2016 11:13

Vo štvrtok 18. februára 2016 sa uskutočnilo v poradí druhé zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi č. 5 a 6 (ďalej len „Komisia“) za účasti zástupcov Európskej komisie, Martina Ortha z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie a Jany Kolaříkovej z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku.

Členovia a pozorovatelia Komisie boli v rámci programu informovaní o aktuálnom stave implementácie prioritnej osi č. 5 „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít“ a prioritnej osi č. 6 „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít“, ktoré sú v gescii Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu OP Ľudské zdroje.

Komisia schválila doplnenie projektového zámeru k národnému projektu Zdravé komunity 2A o novú aktivitu „Systém monitorovania zdravia a determinantov zdravia v marginalizovaných rómskych komunitách“ a tiež uplatňovanie princípu pro-rata v NP „Monitorovanie a hodnotenie politík zameraných na sociálne začleňovanie marginalizovanej rómskej populácie“.

V ďalších bodoch programu zasadnutia Komisia vzala na vedomie informáciu k projektovému zámeru NP „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou  MRK – I. Fáza“ a informáciu o hodnotiacich kritériách, ktoré sa budú aplikovať v rámci postupu zapojenia poskytovateľov sociálnych služieb do uvedeného národného projektu.