Družobné mestá

02.05.2017 10:16

Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov, ktoré spájajú občanov z partnerských miest prostredníctvom tém v súlade s cieľmi programu.

Uprednostňujú sa projekty zamerané na každoročne určené priority pre toto opatrenie. Cieľom tohto opatrenia je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy, a presadzovať tak občiansku účasť v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.

Vytváranie družobných partnerstiev miest sa musí chápať v širšom zmysle, aby zahŕňalo obce, ktoré podpísali alebo sa zapojili do podpísania dohody o partnerstve, aj obce, ktoré majú iné formy partnerstva podporujúce spoluprácu a kultúrne väzby.

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

Priority pre rok 2017:

Vac informácii nájdete v pracovnom programe pre rok 2017.

Uzávierky pre rok 2017:

1. september 2017 (začiatok medzi 1. januárom 2018 až 30. septembrom 2018)

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

  • mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne organzácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne z dvoch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálna výška grantu: 25 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 21 dní

Užitočné publikácie:

Viac nájdete na web stránke EACEA.