Dva veľké dopravné projekty dostanú 189 miliónov EUR, aby spojili Slovensko s Európou

02.12.2013 09:36

Európska komisia dnes schválila 189 miliónov EUR z Kohézneho fondu na dva dopravné projekty, ktoré výrazne zlepšia spojenie Slovenska so zvyškom Európy a naštartujú hospodársky rozvoj. Oba projekty sú súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Prvý z nich - „D1 Jánovce – Jablonov“ - je diaľničným  projektom, ktorý potvrdzuje diaľnicu D1 ako kľúčový dopravný koridor Slovenska spájajúci západ s východom krajiny až po ukrajinskú hranicu. Projekt sa vzťahuje na výstavbu dvoch cestných úsekov dlhých 18,54 km na diaľnici D1 (Bratislava – Žilina – Košice – slovensko-ukrajinská hranica), výstavbu 22 mostov a 5 protihlukových zábran.

Táto investícia je súčasťou prioritne osi 2 „Cestná infraštruktúra (TEN-T)“ v rámci operačného programu pre dopravu na Slovensku. Zabezpečuje prepojenie západného Slovenska s východným (ukrajinskou hranicou). Európska únia bude projekt financovať z Kohézneho fondu sumou 146,3 miliónov EUR z celkovej investície 172,1 miliónov EUR. Realizácia projektu súvisí s vytvorením 500 pracovných miest po dobu výstavby.

Druhý nedávno dokončený projekt TEN-T sa týka 14,18-kilometrového úseku na diaľnici R4 Košice – Milhosť a je súčasťou dôležitého severo-južného koridora TEN-T, ktorý spája Slovensko s Maďarskom a Rumunskom. Jeho súčasťou je aj výstavba dvoch diaľničných  križovatiek 14 mostov. Tento projekt získa finančné prostriedky z prioritnej osi 2 „Cestná infraštruktúra – Rýchlostné cesty a cesty prvej triedy“ vo výške 42,7 miliónov EUR z celkovej investície 50,3 milióna EUR.

Po schválení oboch projektov komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn povedal:
„Tieto projekty predstavujú významné príspevky k hospodárskemu rozvoju Slovenska z hľadiska rastu a rozvoja. Tvoria kľúčovú súčasť siete TEN-T a zabezpečujú pripojenie Slovenska k prioritným európskym dopravným koridorom. Predstavujú kľúčové prepojenie medzi Západom a Východom, resp. Severom a Juhom, takže prinesú prospech celej Európe. Dopravné cesty takisto nepochybne zlepšia mobilitu občanov a zrýchlia dopravu v rámci krajiny.“
 
Súvislosti
Tieto projekty patria do kategórie veľkých projektov, pri ktorých investícia prevyšuje 50 miliónov EUR, a preto sú predmetom osobitného rozhodnutia a schvaľovania Európskou komisiou. Pri iných typoch projektov stačí schválenie na národnej alebo regionálnej úrovni.

Diaľnica D1 („D1 Jánovce – Jablonov“)  je súčasťou koridoru TEN-T Západ – Východ, ktorý spája Nemecko, Rakúsko a cez Slovensko vedie k ukrajinskej hranici (v rámci Slovenska spája západnú časť krajiny (Bratislavu) s jej východnou časťou (Košicami)). Skladá sa z dvoch úsekov dlhých spolu 18,54 kilometrov. Prvý úsek začína v Jánovciach (na 334-om kilometri) a nadväzuje na spojovací úsek diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce. 

Prepojenie diaľnice D1 s cestou I/18 a ďalej s cestou II/536 bude práve na tomto mieste.
Prvý úsek končí na 343-om kilometri mimoúrovňovou križovatkou Levoča.

Tento úsek je zároveň prepojením druhého úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov vrátane tunela Šibeník a odpočívadla Levoča. Začína sa priesečníkom Levoča, (343-tí kilometer) a končí v Jablonove (352,5-ty kilometer).

Cesta R4 („R4-Košice-Milhosť“) je súčasťou koridoru TEN-T Sever – Juh a spája východné Poľsko s východným Slovenskom, ďalej vedie do Maďarska a následne do Rumunska. Zahŕňa aj výstavbu cestného úseku dĺžky 14.18 km, dvoch mimoúrovňových križovatiek a 14 mostov. Cez križovatku Košice Juh sa spája s cestou R4 s existujúcou cestou I/68 a vznikajúcou rýchlostnou cestou R2. Cez ďalšiu križovatku pri obci Kechnec spája rýchlostnú cestu s cestou 3. triedy k priemyselnému parku Kechnec (medzi Kechnecom a obcou Perín – Chym).

V programovom období 2007 – 2013 bolo vyčlenených Slovensku na kohéznu politiku celkovo 11.7 miliardy EUR.

Zdroj: ec.europa.eu