"Efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov"

11.09.2013 15:27

Pozývame Vás na 1. ročník konferencie e+ "Efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov", ktorú organizuje spoločnosť EKOS PLUS, s.r.o. pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci s Kanceláriou veľvyslanectva Kanady. 

Medzinárodná konferencia zameraná na problematiku komunálnych odpadov sa uskutoční 19. septembra  2013 v Hoteli  pod zámkom v Bojniciach.

Na programe sú témy

- TRANSPOZÍCIA RÁMCOVEJ SMERNICE O ODPADE A SMERNICE O BATÉRIÁCH A   AKUMULÁTOROCH DO NÁRODNEJ LEGISLATÍVY O ODPADE,

- PRÍPRAVA NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH

- SAMOSPRÁVY AKO ZDRUŽENIA OBCÍ V OH

- BURGENLAND – ZDRUŽENIE OBCÍ MIEST PRE REGIONÁLNE RIEŠENIE OH

- RDF/TAP vs. TERMICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV

- TECHNOLÓGIE TERMICKÉHO ZHODNOCOVANIA – SPAĽOVANIE, SPLYŇOVANIE, PYROLÝZA, PLAZMA

- INNOVATIVE WASTE-TO-ENERGY TECHNOLOGIES IN CANADA

- ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU TECHNOLÓGIOU PLAZMOVÉHO SPLYŇOVANIA SPOLOČNOSTI WESTINGHOUSE PLASMA    CORPORATION:

- MODERNÉ ZARIADENIE PRE ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV MALÝCH KAPACÍT

Konferencia sa bude venovať problematike súčasnej i pripravovanej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva a z nej vyplývajúcim povinnostiam obcí, miest a ďalších pôvodcov odpadov. Súčasťou programu je štúdia súčasného stavu OH v Trenčianskom kraji s návrhmi riešení do budúcnosti, ako aj príkladová štúdia funkčného systému OH zo 
zahraničia. 
 
Konferencia je určená zástupcom verejnej správy (VÚC, mestá, obce), združeniam (ZMOS, ÚMS, K8), podnikateľom v oblasti OH a širokej odbornej verejnosti.
Bližšie info v pozvánke.

Na stiahnutie:

Pozvánka

Prihláška

Program