EP schválil novú politiku súdržnosti: 325 miliárd EUR do európskych regiónov

10.12.2013 12:39

Parlament v stredu schválil kľúčové pravidlá a nariadenie pre realizáciu politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2014-2020. Kompromis, ktorého sa poslancom podarilo docieliť po viac ako roku tvrdých rokovaní s Radou, vďaka Parlamentu umožní prísun významných investícií do rozvoja regiónov EÚ na základe spravodlivejších podmienok. Poslanci tiež obmedzili administratívnu záťaž týkajúcu sa žiadostí o dotácie, ktoré sú v čase hospodárskej krízy také potrebné.

"Členské štáty a regióny sa budú môcť zamerať viac na dopady programov a projektov a menej sa starať o administratívne technické detaily," uviedla predsedníčka Výboru pre regionálny rozvoj a hlavná vyjednávačka Parlamentu pre politiku súdržnosti Danuta Hübner (EPP, PL). "Politika súdržnosti bude naďalej hlavným európskym zdrojom verejného financovania v kontexte Viacročného finančného rámca 2014-2020. Nový rámec kohéznej politiky kladie všetok dôraz na nutnosť investovať uvážlivo. Zladenie novej politiky súdržnosti so stratégiou EU 2020 je kľúčové, avšak investície do inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu nás musia viesť k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti," dodala.

"Päť fondov, ktoré pokrýva všeobecné nariadenie, tvorí ústredný investičný rámec rozpočtu EÚ. Kohézne fondy sa zmenia- prístup založený na náhradách či finančných presunoch  nahradí cielený nástroj založený na vedomostiach, udržateľnosti a zamestnanosti," uviedol spoluspravodajca k nariadeniu o spoločných ustanoveniach Lambert van Nistelrooij (EPP, NL).

"Princíp partnerstva (navrhovaný Komisiou) bude posilnený a umožní väčšie zapojenie miest a obcí do celého procesu realizácie politiky, "uviedla Constanze Krehl (S/D, DE), spoluspravodajkyňa k nariadeniu o spoločných ustanoveniach.

Spoločné pravidlá, menej administratívy, spravodlivejšie podmienky

Nový "spoločný strategický rámec" bude jednotným zdrojom pokynov pre päť hlavných rozvojových fondov EÚ. Umožní tak lepšie začlenenie politík EÚ a zjednodušenie postupov. Nové pravidlá tiež sústredia investície do malého množstva priorít spojených s cieľmi stratégie rastu "Európa 2020." Mala by tak byť vytvorená kritická masa umožňujúca lepšie výsledky.

Poslanci tiež zaistili, že opatrenia prepojujúce reálne financovanie projektov s riadnou hospodárskou správou budú uskutočňované spravodlivejšie. Tieto opatrenia by v prípade národnej makroekonomickej nerovnováhy alebo nadmerného rozpočtového schodku mohli viesť k pozastaveniu financovania.

Parlament však bude naďalej vykonávať svoje právo kontroly nad všetkými rozhodovacími postupmi, ktoré sa dotýkajú pozastavenia financovania v rámci štrukturovaného dialógu s Európskou komisiou. Akékoľvek pozastavenie fondov by tiež malo byť upravené v súlade so sociálnymi a hospodárskymi podmienkami daného členského štátu.

Európsky sociálny fond-unijný nástroj na zlepšenie zamestnateľnosti

"Európsky sociálny fond je nástroj EÚ pre posilnenie zamestnateľnosti, ktorý umožňuje občanom EÚ-najmä mladým ľuďom-začať pracovať, vrátiť sa do práce a zostať v práci, " uviedla spravodajkyňa EP k Európskemu sociálnemu fondu Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR).

Poslanci posilnia úsilie na boj proti chudobe pomocou začlenenia na trhu práce- vyčlenil totiž na tieto účely minimálne 20% rozpočtu ESF v každom členskom štáte.

Európsky sociálny fond bude tiež podporovať boj proti nezamestnanosti mladých, pretože v rámci ESF je vyčlenených minimálne 3 miliardy EUR  na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Podiel ESF na financovaní politiky súdržnosti je 23,1%.

 
Európsky parlament