Erasmus prelomil hranicu 3 miliónov!

09.07.2013 09:22
Do programu Erasmus sa od jeho spustenia v roku 1987 zapojili už viac ako 3 milióny študentov, ako vyplýva z dnes uverejnených údajov.Štatistiky ukazujú, že vďaka programu Erasmus strávilo v akademickom roku 2011/2012 rekordných 250 000 študentov časť svojho vysokoškolského štúdia v zahraničí alebo absolvovalo v zahraničnej spoločnosti pracovnú stáž, ktorá môže zvýšiť ich šancu na nájdenie si zamestnania.Viac ako 46 500 akademických a administratívnych pracovníkov takisto získalo podporu z programu Erasmus na to, aby mohli vyučovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí. Cieľom takýchto výmen je zlepšiť kvalitu výučby a vzdelávania v 33 krajinách, ktoré sa podieľajú na programe (členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko).
Tri najžiadanejšie destinácie medzi európskymi študentmi v roku 2011/12 boli: Španielsko, Francúzsko a Nemecko.
Najväčší nárast záujmu o Erasmus zaznamenalo Chorvátsko (+62%), ktoré do programu vstúpilo v roku 2009, Dánsko (20%), Slovinsko a Turecko (obaja po 17%). Slovensko (+9%) sa nachádza tesne nad priemerom EÚ. Tri krajiny (Cyprus, Island a Rumunsko) zaznamenali pokles záujmu.  Študenti môžu cez Erasmus absolvovať pobyt v trvaní od 3 do 12 mesiacov. Priemerná dĺžka pobytu je 6,3 mesiaca.
Najviac Erasmákov vysielaŠpanielsko (39545 študentov), Nemecko (33 363) a Francúzsko (33 269).
Je potešujúce, že v čase, kedy rastie nezamestnanosť v EÚ rastie záujem o pracovné stáže vo firmách (nárast +18%). Na pracovné stáže vysiela najviac študentov Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Najviac možností pre pracovné stáže ponúkajú firmy v Španielsku, Veľkej Británii a Nemecku. O pracovné stáže majú záujem študenti sociálnych vied, ekonómie a práva (31,9%), nasledujú študenti technických smerov (17,1%) a humanitných vied a umenia (16,9%).
 
No a ako sme na tom na Slovensku?
Študenti zo Slovenska majú už 16 rokov možnosť študovať cez program Erasmus.    V akademickom roku 2011/12 využilo program Erasmus 2685 slovenských študentov.  Stále patríme medzi krajiny, ktoré viac študentov vysielajú ako prijímajú. Vyslali sme 2685 študentov, na slovenských univerzitách absolvovalo študijný pobyt 1355 zahraničných študentov.
Najobľúbenejšími destináciami slovenských študentovsú univerzity v ČR, Nemecku, Španielsku, Francúzsku a Poľsku. Najviac študentov vyslala Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita a Univerzita Mateja Bela.
 
Naopak, k nám prichádza najviac študentov z Poľska, Španielska, Francúzska, Turecka a ČR.
 
Komisia v rámci svojej stratégie modernizácie vysokoškolského vzdelávania zdôraznila potrebu poskytnúť viac príležitostí študentom, aby získali zručnosti prostredníctvom štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí.Európskym cieľom v rámci celkovej študijnej mobility je dosiahnuť do konca desaťročia aspoň 20-percentnú účasť študentov.V súčasnosti v zahraničí študuje alebo sa zúčastňuje odbornej prípravy okolo 10 % európskych študentov s finančnou podporou programu Erasmus alebo iných verejných a súkromných prostriedkov.Približne 4,5 % študentov dostáva štipendium Erasmus.
Študentská sieť Erasmus vybrala z každej zúčastnenej krajiny študentov, ktorí v akademickom roku 2012/2013 vycestovali do zahraničia ako zástupcovia tohto rekordného počtu študentov.Všetci sa zhodujú na tom, že skúsenosti z programu Erasmus ďaleko prekročili ich očakávania a obohatili ich osobný aj profesijný život.Podobné názory vyjadrilo aj mnoho bývalých absolventov programu Erasmus, vrátane niekoľkých známych Európanov (pozri prílohu 5).
Program Erasmus nie je obyčajným programom financovania študentských a zamestnaneckých výmen.Podporuje spoločné projekty, letné školy a siete s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania tak, aby napĺňala potreby pracovného trhu a spoločnosti ako celku.
 

 
Zdroj: Európska komisia