EÚ a priemysel spájajú sily v prospech inovácie

17.07.2013 14:11
Návrh Komisie predpokladá investície vo výške 22 miliárd EUR do výskumu a inovácií pre zdravotníctvo, dopravu a životné prostredie počas nasledujúcich 7 rokov.

Partnerstvá medzi Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ a priemyslom by od roku 2014 získali finančnú podporu na inovácie v týchto piatich oblastiach: inovačná medicína, aeronautika, biopriemysel, palivové články a vodík a elektronika. Partnerstvo v oblasti manažmentu letovej prevádzky bude pokračovať v rámci iného mechanizmu.

Tieto odvetvia poskytujú kvalitné pracovné miesta, riešia hlavné výzvy, ktoré nemôžu vyriešiť jednotlivé krajiny alebo spoločnosti, a majú zásadný význam z hľadiska konkurencieschopnosti Európy. Výskum je dlhodobý, rozsiahly a často vysoko rizikový proces.

Podľa návrhu by sa finančné prostriedky z budúceho programu EÚ pre výskum English, Horizont 2020, mali navŕšiť o 10 miliárd EUR zo strany priemyslu a o 4 miliardy EUR z rozpočtov členských štátov.

Okrem toho finančné prostriedky z EÚ podporia verejné partnerstvá (Komisie a členských štátov EÚ), ktoré sa zamerajú na liečbu chorôb súvisiacich s chudobou, priemyselné meracie technológie, pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim v oblasti špičkových technológií a na riešenia umožňujúce starším a zdravotne postihnutým osobám bezpečný život vo svojich domovoch.

V EÚ pôsobia tri partnerstvá verejného a súkromného sektoru, ktoré majú pôsobivé výsledky:

  • vidlicový vozík na vodíkový pohon;
  • nové druhy autobusov na vodíkový pohon;
  • účinnejšie elektrické vozidlá;
  • ľahšie krídla lietadiel, ktoré umožňujú znížiť emisie CO2 z lietadiel o viac ako 20 %;
  • objavy v liečbe cukrovky.

Partnerstvá fungujú na základe verejných výziev na predloženie projektových návrhov, na ktoré odpovedajú malé a veľké spoločnosti, univerzity, výskumné organizácie alebo iné orgány. Pred tým, ako sa vyberú projekty vhodné na financovanie, všetky návrhy prechádzajú partnerským hodnotením.

Finančné prostriedky budú pochádzať z rozpočtu EÚ pre výskum na obdobie rokov 2014 až 2020 (program Horizont 2020) a predstavujú približne 79 miliárd EUR (presná suma je predmetom diskusie medzi Komisiou, poslancami Európskeho parlamentu a národnými vládami).

Viac o programe Horizont 2020 

https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Viac o verejno-súkromných partnerstvách 

https://ec.europa.eu/research/jti/index_en.cfm?pg=individual