EÚ po roku predstavuje ďalšie odporúčania na prístup podnikov k eurofondom

27.09.2016 14:15

 V súlade s iniciatívou Európskej komisie (EK) "Rozpočet EÚ zameraný na výsledky" a s úsilím o lepšiu právnu reguláciu exekutíva EÚ dnes zverejnila výsledky skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie administratívnej záťaže príjemcov finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
      Komisia pripomenula, že byrokracia môže malé a stredné podniky (MSP) a začínajúce podniky odrádzať od príležitostí, ktoré im ponúkajú EŠIF čo vedie k nevyužitiu veľkého potenciálu na zlepšenie konkurencieschopnosti Európy.
      EK preto vlani zriadila takzvanú skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušenie, aby našla riešenia a uľahčila podnikom prístup k európskym štrukturálnym a investičným fondom. Táto skupina doteraz vydala súbor odporúčaní v štyroch oblastiach týkajúcich sa: online postupov, jednoduchšieho spôsobu úhrady výdavkov, ľahšieho prístupu k financovaniu pre MSP a zvýšeného využívania finančných nástrojov.
      Koncom tohto roka sa skupina zameria na riešenie nadmernej regulácie, keď sa na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni príjemcom ukladajú dodatočné požiadavky.
      Eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu zdôraznila, že EÚ musí podporovať realizáciu inovačných a kvalitných projektov tým, že malým a stredným podnikom i startupom uľahčí prístup k finančným prostriedkom.
      Bývalý podpredseda EK a predseda skupiny na vysokej úrovni Siim Kallas dodal, že treba pokračovať v úsilí o odstránenie prekážok a zaistiť synergiu medzi jednotlivými európskymi fondmi.
      "Nie vždy je nevyhnutné meniť právne predpisy. Treba identifikovať najlepšie postupy a rozšíriť ich po celej EÚ. Presne to chceme urobiť," zhodnotil situáciu Kallas.
      Niektoré návrhy tejto skupiny už EK zaradila do svojho strednodobého preskúmania viacročného finančného rámca a na základe odporúčaní skupiny Brusel tiež navrhol, aby sa financovanie ľahšie kombinovalo s Európskym fondom pre strategické investície (EFSI), pričom by sa na žiadateľa vzťahoval len jeden súbor postupov, a nie rozličné pravidlá v závislosti od jednotlivých fondov.
      Skupina na vysokej úrovni pre zjednodušenie začala pôsobiť v októbri 2015 a skladá sa z 12 odborníkov. Európskej komisii poskytuje  poradenstvo o tom, ako znížiť administratívne zaťaženie žiadateľov o finančné prostriedky z piatich európskych fondov.
      Záverečná správa skupiny, ktorá sa očakáva v roku 2018, bude jedným zo základných pilierov úvah eurokomisie o budúcnosti kohéznej politiky EÚ.

Zdroj: TASR