EUROKOMPAS

03.11.2016 15:36

Aj v novom programovom období vychádza časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch - EUROKOMPAS.
Uvádzame link na prvé tri tohororočné čísla.

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/casopis-eurokompas/