Európa potrebuje slovenský priemysel

02.07.2013 07:56

8. a 9. júla 2013 spoločne navštívia Slovensko dvaja podpredsedovia Európskej komisie, Maroš Šefčovič (medziinštituciálne vzťahy a administratíva) a Antonio Tajani (priemysel a podnikanie). Svojou návštevou poukážu na dôležitosť slovenského priemyslu pri podpore rastu a tvorbe nových pracovných miest. 

Počas svojej návštevy komisári absolvujú stretnutia s predstaviteľmi slovenskej vlády ako aj so zástupcami priemyselných odvetví.

Utorok 9. júla 2013 navštívia komisári Šefčovič a Tajani Železiarne Podbrezová. Po tejto návšteve bude nasledovať obed s predsedom vlády Robertom Ficom a predstaviteľmi významných priemyselných podnikov na Slovensku. Keďže automobilový priemysel je hnacím motorom slovenskej ekonomiky a výrazne prispieva k dobrým výsledkom Slovenska v oblasti hospodárskeho rastu, obaja komisári navštívia popoludní závod Peugeot Citroën Slovakia v Trnave.

Stručne z programu:

8.7.2013           

  • pracovná večera s ministrom hospodárstva SR Tomášom Malatinským

9.7.2013           

  • návšteva Železiarní Podbrezová
  • pracovný obed s predsedom vlády SR Robertom Ficom a zástupcami priemyselných podnikov 
  • návšteva Peugeot Citroën Slovakia
  • tlačová konferencia

Európska komisia prikladá oceliarstvu veľký význam, ukázala to aj nedávnym zverejnením Akčného plánu pre oceliarsky priemysel. Tento Akčný plán prichádza s riešeniami klesajúceho dopytu, environmentálnych problémov či nespravodlivej hospodárskej súťaže. Zároveň sa zameriava na zníženie nákladov a inovácie.

 

Slovenské podniky budú môcť čerpať prostriedky z rôznych programov (Horizont 2020, COSME 2014 – 2020) na podporu inovácií a konkurencieschopnosti, čo im môže zabezpečiť lepšie postavenie na európskom trhu. Slovensko je veľmi otvorenou ekonomikou v rámci vnútorného trhu EÚ, je však potrebné chopiť sa príležitosti aj v nových vyvíjajúcich sa ekonomikách. V tomto aj slovenským podnikom môže pomôcť  Enterprise Europe Network, sieť vytvorená ma pomoc európskym malým a stredným podnikom preniknúť na trhy tretích krajín.

SÚVISLOSTI:

EÚ je s 11 % celosvetovej produkcie druhým najväčším producentom ocele. Európske oceliarne zamestnávajú vyše 360 000 ľudí. Celosvetový hospodársky pokles spôsobil zníženie dopytu ocele. Ceny energií neustále rastú, mnoho surovín sa musí dovážať, hospodárska súťaž je často nekalá a dodržiavanie environmentálnych požiadaviek stojí nemalé peniaze.

Očakáva sa, že celosvetový dopyt po oceliarskych výrobkoch by sa mal do roku 2025 zvýšiť. Preto je v záujme EÚ, aby podporila konkurencieschopnosť tohto priemyslu. Akčný plán pre európsky oceliarsky priemysel(EN) sa zameriava na 7 hlavných oblastí:

1. Regulácia

EÚ posúdi regulačnú záťaž oceliarskeho priemyslu, t. j. či právne predpisy Únie nespôsobujú ďalšie náklady.

2. Podpora dopytu

Dopyt medzi stavebným a automobilovým odvetvím predstavuje 40 %, pričom obe postihla hospodárska kríza. Na ich podporu sa zamerajú dve iniciatívy EÚ - CARS2020 (EN) a udržateľná výstavba (EN).

3. Spravodlivá hospodárska súťaž

Niektoré tretie krajiny zaviedli prekážky dovozu z EÚ, resp. stimuly pre vlastný vývoz, čím poskytli vlastným spoločnostiam nespravodlivú výhodu. EÚ bude naďalej rokovať o dohodách o voľnom obchode s tretími krajinami a riešiť problémy s nekalými obchodnými praktikami.

4. Zníženie nákladov na energiu

Náklady na energiu predstavujú 40 % nákladov na produkciu ocele. Európske spoločnosti platia viac ako väčšina ich konkurentov. Cieľom akčného plánu EÚ je prepojenie európskeho trhu s energiou (EN), čo povedie k nárastu hospodárskej súťaže a zníženiu nákladov.

5. Politika v oblasti klímy

Jasné environmentálne pravidlá by stimulovali investície, ktoré sú potrebné na prispôsobenie sa ekologickejším technológiám. Komisia bude propagovať osvedčené postupy, ale krajiny musia prehodnotiť vlastné politiky ovplyvňujúce ceny energií a vyčleniť finančné prostriedky na projekty v oblasti energetickej účinnosti.

6. Inovácie

Na roky 2014 až 2020 sa z prostriedkov EÚ vyčlení takmer 18 miliárd EUR na posilnenie vedúceho postavenia priemyslu v oblasti inovácií prostredníctvom výskumného programu Horizont 2020.

7. Podpora počas reštrukturalizácie

V dôsledku reštrukturalizácie oceliarskeho priemyslu prišlo doteraz o prácu 40 000 pracovníkov. Na pomoc týmto pracovníkom, ako aj na zachovanie kľúčových zručností, sú vymedzené osobitné zdroje. Aj oceliarsky priemysel čelí starnutiu pracovnej sily, preto potrebuje prilákať mladých a tvorivých ľudí.

Komisia navrhuje vytvoriť skupinu na vysokej úrovni, ktorá bude dohliadať na vykonávanie tohto plánu. Komisia zhodnotí dosiahnutý pokrok o rok.

Súvisiace odkazy