Európska komisia prijala Nový program v oblasti zručností pre Európu

17.06.2016 08:40

„Až 70 miliónov Európanov nemá primerané zručnosti v oblasti čítania a písania a ešte viac je tých, ktorí majú slabé matematické a digitálne zručnosti. Na druhej strane je veľký počet Európanov, najmä mladých ľudí s vysokou kvalifikáciou, pracujúcich v zamestnaniach, ktoré nezodpovedajú ich nadaniu a ambíciám", tvrdí Európska komisia na základe štúdií a dodáva „Až 40 % zamestnávateľov v Európe hlási, že na zabezpečenie rastu a inovácií nedokážu nájsť ľudí s potrebnými zručnosťami. A len príliš málo ľudí má natoľko vyvinuté podnikateľské zmýšľanie a kompetencie na to, aby si mohli založiť vlastný podnik a priebežne sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu práce".

Tieto vysoké čísla sú dôvodom, prečo Európska komisia vyzýva členské štáty a zainteresované krajiny, aby zlepšovali kvalitu zručností a ich význam pre trh práce.
Na podporu týchto cieľov prijala 10. júna 2016 „Nový program v oblasti zručností pre Európu" (New Skills Agenda for Europe), ktorý je komplexným balíkom iniciatív s cieľom zaistiť ľuďom možnosť rozvíjať od útleho veku širokú škálu zručností a tak naplno využívať ľudský kapitál Európy, čo v konečnom dôsledku posilní zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a rast v EÚ.
     Program vyzýva k zlepšovaniu kvality vzdelávania a zvyšovaniu úrovne zručností, ako aj ich relevantnosť pre trh práce. S touto ambíciou predloží Európska komisia v priebehu nasledujúcich dvoch rokov návrhy 10 opatrení.
     „Táto iniciatíva je z pohľadu slovenského predsedníctva v Rade EÚ kľúčová, keďže rozvoj Programu je hlavnou prioritou rezortu školstva v oblasti vzdelávania, ktoré si stanovilo v tomto smere podporovať rozvoj zručností nevyhnutných nielen pre uplatnenie sa na trhu práce, ale aj kompetencií nevyhnutných pre život a aktívnu participáciu v spoločnosti", povedal po prijatí Nového programu v oblasti zručností pre Európu generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí ministerstva školstva Marek Moška a priblížil ciele ministerstva počas predsedníctva nasledovne: „Rokovaním o odporúčaní Rady týkajúceho sa vytvorenia záruky získania zručností budeme počas predsedníctva sledovať zvýšenie úrovne vzdelania dospelých vrátane ich digitálnych, podnikateľských a prierezových zručností. V rámci revízie Odporúčania o zriadení Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie sa zameriame na rozvoj nástrojov a služieb v oblasti zručností a kvalifikácií a na zlepšenie ich porovnateľnosti".
     Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics po prijatí programu uviedol: „Zásadnou podmienkou úspechu programu v oblasti zručností je dlhodobý prístup. Okrem nápravy súčasného nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami musíme zabrániť vzniku nových medzier v budúcnosti. Preto som rád, že program v oblasti zručností definuje zručnosti vo všeobecnosti a snaží sa podporovať celú škálu prierezových zručností, ktoré ľuďom pomôžu uspieť v našich rýchlo sa meniacich hospodárstvach a stať sa aktívnymi občanmi, ktorí vedú nezávislý a plnohodnotný život."
 
Viac informácií:
- link na Program v anglickom jazyku https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
- tlačová správa Európskej komisie v slovenskom jazyku https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_sk.htm

 

 

Zdroj: MŠVVaŠ SR