Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program na programové obdobie 2014 -2020

15.01.2015 12:15

Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len ,,IROP“) na programové obdobie 2014-2020 rozhodnutím komisie č. C(2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014. Komisia dospela k záveru, že operačný program prispieva k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a je v súlade s nariadením (EÚ) č. 1303/2013.
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, prostredníctvom ktorého bude možné čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.
Globálnym cieľom IROP 2014 – 2020 je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.
Stratégia IROP je založená na kombinácii a synergickom prepojení vhodne zvolených intervencií regionálneho a miestneho charakteru a intervencií národného charakteru ako prostriedku posilnenia kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj.
Prioritné osi IROP:
- prioritná os 1 „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch“,
- prioritná os 2 „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“,
- prioritná os 3 „Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch“,
- prioritná os 4 „Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie“,
- prioritná os 5 „Miestny rozvoj vedený komunitou“,
- prioritná os 6 „Technická pomoc“.
Pridaná hodnota IROP k integrovanému prístupu k územnému rozvoju spočíva najmä v jeho implementačnom mechanizme. Implementačným mechanizmom IROP je model regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej len „RIÚS“). Tieto stratégie pokrývajú územia jednotlivých slovenských regiónov (8) na úrovni NUTS 3. Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s krajským mestom Nitra a ďalšími socioekonomickými partnermi pripravuje svoju regionálnu stratégiu na programové obdobie 2014 – 2020.
Výška finančného krytia na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa stanovuje na 1 754 490 415 EUR, pričom na menej rozvinuté regióny je vyčlenená suma 1 667 822 908 EUR a na rozvinutejšie regióny 86 667 507 EUR.

Finálna verzia Integrovaného regionálneho operačného programu zo dňa 18. decembra 2014