Európska komisia schválila Operačný program Ľudské zdroje

10.02.2015 11:37

Európska komisia schválila Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len "OP ĽZ") na programové obdobie 2014-2020 rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 z 9. decembra 2014. Stratégia Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) vychádza z Národného programu reforiem SR, ktorý definuje opatrenia na posilňovanie ekonomického rastu a zamestnanosti Slovenskej republiky. Tieto opatrenia prispievajú k naplneniu národných cieľov, ktoré sú v súlade so stratégiou Európa 2020.

V súvislosti s prístupom CLLD bude zabezpečená synergia tým, že Miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“), ako aj žiadatelia z územia MAS, budú oprávneným prijímateľom v rámci OP ĽZ.

MAS je oprávneným prijímateľom v rámci:

Prioritná OS 2: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Prioritná OS 3: Zamestnanosť
Prioritná OS 4: Sociálne začlenenie

Schválený Operačný program ĽZ nájdete tu