Európska komisia vydala Usmernenie k VO pre odborníkov z praxe

12.11.2015 12:47

Na základe odporučenia Stáleho zastúpenia EÚ v SR dávame do pozornosti prijímateľom NFP OPV a OPVaV nasledovné usmernenie Európskej komisie k problematike verejného obstarávania.

Dňa 29.10.2015 vydala Európska komisia Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe, ktoré sa vzťahuje na zákazky financované EÚ na obstaranie stavebných prác, tovaru a služieb v súlade s ustanoveniami smernice 2004/18/ES. Usmernenie je určené predovšetkým odborníkom na úrovni prijímateľa, ktorí sa v rámci verejných obstarávateľov zaoberajú verejným obstarávaním.

Usmernenie má za účel vyhnúť sa najbežnejším chybám v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Usmernenie EK k VO nájdete  https://www.vyskumnaagentura.sk/agentura/aktuality/clanok/europska-komisia-vydala-usmernenie-k-vo-pre-odbornikov-z-praxe/