Fond na podporu umenia predstavil štruktúru podpornej činnosti na rok 2017

07.10.2016 22:44

FPUFond na podporu umenia po uzavretí prvého roka podpornej činnosti predstavil na dnešnej tlačovej konferencii Štruktúru podpornej činnosti na rok 2017 a vyhlásil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky. Nová štruktúra podpornej činnosti obsahuje niekoľko formálnych a obsahových úprav zameraných na zefektívnenie procesu prideľovania dotácií. Jej súčasťou sú aj nové oblasti podpory umenia a nové priority ministerstva kultúry.

Prioritami ministerstva kultúry pre podpornú činnosť fondu na rok 2017 sú kultúrne a umelecké centrá, 200. výročie J. M. Hurbana a príprava výročí v roku 2018 (100. výročie vzniku ČSR, 25. výročie vzniku SR a 50. výročie udalostí z augusta 1968). Fond bude prioritne podporovať projekty zamerané na interakciu digitálnych technológií s klasickými umeleckými postupmi, témami a médiami; reflexiu slovenského kultúrneho dedičstva v európskych súvislostiach a rozvoj umeleckej kritiky a reflexie súčasného umenia.

Na základe skúseností z prvého roku podpornej činnosti sa fond rozhodol do novej štruktúry podpornej činnosti zapracovať aj programové a obsahové zmeny, ktoré by mali prispieť k efektívnejšej práci žiadateľov a zabezpečeniu podpory v ďalších oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Ide predovšetkým o poskytovanie viacročných dotácií na veľké festivaly; posunutie termínov výziev na prekladanie žiadostí, vďaka čomu sa uzavrie hodnotiaci proces žiadostí v značnom časovom predstihu v porovnaní s minulým rokom; systematická podpora aktivít nezávislých divadiel, tanečných zoskupení a nezávislých galérií; podpora malých a začínajúcich kultúrnych a umeleckých centier; podpora tvorby multimediálnych diel; medzinárodné mobility a prezentácie vyčlenené ako podprogram v rámci jednotlivých oblastí umenia a kultúry.

Vzhľadom k programovým zmenám v štruktúre a zabezpečeniu odborného posudzovania žiadostí vo všetkých sférach podpornej činnosti vyhlásil fond Výzvu na prekladanie návrh na členov/členky odborných komisií Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia. Jeho hlavným poslaním je zabezpečenie podpory umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V prvom roku svojho fungovania prerozdelil medzi 2911 úspešných žiadateľov spolu 14 342 410 €.

 

Zdroj: MK SR