Fond pre transparentné Slovensko opäť podporí mimovládky, ktoré sa venujú boju proti korupcii

06.12.2013 09:42

NADÁCIA PONTIS:

V druhom ročníku programu chceme podporiť 4 až 5 projektov v sume 80-tisíc eur.

Za uplynulé roky odsúdili v priemere 3 osoby za spáchanie korupčného trestného činu. Z tohto hľadiska sa zdá, že problém s korupciou na Slovensku vôbec nemáme. Realita je však iná. Rozdiel medzi vnímaním korupcie a realitou z hľadiska dokázania viny a odsúdenia je priepastný. 

Aj preto v spolupráci s vybranými firmami už druhý rok podporíme watchdogové a analytické organizácie na Slovensku. Nadácia Pontis vyhlasuje druhý ročník grantového programu Pre transparentné Slovensko, v ktorom prerozdelí na 4 až 5 projektov aspoň 80-tisíc eur.

Podporujeme etiku a transparentnosť

Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je rozvoj etického správania a transparentnosti verejného života na Slovensku. Fond tento zámer napĺňa podporou mimovládok, ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi, zneužívania moci či neetického spravovania vecí verejných.

Tieto organizácie sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie a zdravého podnikateľského prostredia, ktoré je nevyhnutné pre ekonomický rozvoj krajiny. V porovnaní s inými organizáciami majú sťažené podmienky financovania svojich aktivít kvôli nutnosti udržiavať si nezávislosť.

Kto môže žiadať o grant?

O podporu sa môžu uchádzať mimovládne watchdogové a analytické organizácie, ako aj think-tanky, ktoré sa dlhodobo zameriavajú na obhajobu verejných záujmov formou kontroly činnosti a financovania verejného sektora, fungovania verejnej správy, kontroly správy verejných financií, kontroly verejného obstarávania alebo zabezpečovania transparentného podnikateľského prostredia:

 • občianske združenia
 • neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • nadácie, neinvestičné fondy alebo účelové zariadenia cirkví

Organizácia, ktorá žiada o grant, musí mať v predkladanom projekte minimálne 3-ročnú prax a musí vedieť zdokladovať výsledky svojej činnosti.

Nakoľko časť prostriedkov fondu pochádza z asignácie dane, projekt, s ktorým sa bude organizácia uchádzať o podporu, musí spĺňať jeden z oprávnených účelov podľa §50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., napr. podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv alebo pod.

Komu grant nie je určený?

 • v úvodnej fáze nie je určený sociálne ani environmentálne zameraným iniciatívam, pokiaľ nie sú úzko spojené s nehospodárnym alebo netransparentným vynakladaním verejných financií
 • organizáciám, ktoré boli zaregistrované na Slovensku po decembri 2010
 • organizáciám, ktoré sa téme len začínajú venovať
 • samosprávy, školy, podnikateľské subjekty ani fyzické osoby

Nakoľko časť prostriedkov fondu pochádza z asignácie dane, projekt, s ktorým sa bude organizácia uchádzať o podporu, musí spĺňať jeden z oprávnených účelov podľa §50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., napr. podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv alebo pod.

Koľko peňazí z fondu prerozdelíme?

V druhom ročníku grantového programu podporíme 4 až 5 projektov sumou minimálne 80-tisíc eur.  Jeden projekt podporíme vo výške minimálne 10-tisíc eur a maximálne 30-tisíc eur. Požadovanú výšku grantu môže nezávislá hodnotiaca komisia znížiť.

 Schválené granty vyplatíme v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 90% schváleného grantu po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu a druhú vo výške 10% po predložení záverečnej správy.

Na aký účel môže ísť grant?

Cieľom je podporiť a posilniť existujúce alebo naplánované aktivity vybraných organizácií. Jeho zámerom nie je vytváranie nových umelých aktivít pre účely tohto programu. Obsahom predloženého projektu môže byť aj plán rozvoja v jednej z existujúcich oblastí činnosti organizácie.

Mimovládne organizácie môžu v rámci predloženého projektu žiadať o  podporu v niektorej z programových oblastí svojej činnosti s cieľom najmä:

 • zvyšovať transparentnosť verejného života s víziou dlhodobých zmien v súlade s poslaním a stratégiou organizácie,
 • presadzovať systémové riešenia zamerané na zmenšovanie priestoru pre korupciu,
 • hľadať nové, inovatívne IT riešenia, experimentálne aplikácie, databázy a pod. (súčasťou môže byť napríklad organizovanie barcampov),
 • vyhodnocovať účinnosť existujúcich nástrojov zapájania verejnosti, realizovať prieskumy a analýzy prostredia.

Rozpočtové položky projektu môžu pokrývať aj režijné náklady projektu.

Akceptovateľná je žiadosť o podporu akýchkoľvek oprávnených nákladov, ktoré podporia vyššie uvedené účely a ktoré prijímateľ dokáže vyčerpať v čase realizácie projektu od 1. februára 2014 do 30. novembra 2014 a vydokladovať do 30. novembra 2014.

Kedy je uzávierka programu a aké sú dôležité dátumy?

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je v stredu 15. januára 2014.

 • 17. - 28. január 2014                   
  hodnotenie projektov (individuálne a skupinové)
 • 31. január 2014                            
  zverejnenie výsledkov
 • 1. február - 30. november 2014  
  realizácia projektov
 • 31. máj 2014                                 
  termín predloženia priebežnej správy
 • 30. november 2014                          
  uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov         

Ako máme podať žiadosť?

Žiadosť o grant podajte najneskôr do stredy 15. januára 2014 cez elektronický formulár na webovej stránke Darca.sk, na ktorej si vytvoríte svoje osobné konto.

Osobné konto si založíte tak, že sa zaregistrujete a vyberiete si ako darcu Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a program Pre transparentné Slovensko 2014.

Následne vám náš systém pošle e-mailovú správu, v ktorej kliknite na uvedený link. Ak ste sa už v minulosti registrovali na Darcovi, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje. Pred vyplnením samotného formulára žiadosti v sekcii Náš projekt je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky.

Povinná súčasť žiadosti o grant

V elektronickej žiadosti na Darca.sk v časti Galéria požadujeme priložiť:

 • výročnú správu žiadajúcej organizácie za rok 2012
 • fotografie a/alebo video dokumentujúce najvýznamnejší úspech organizácie, ktorý dosiahla v posledných 12-tich mesiacoch v oblasti advokácie verejných záujmov.

Výročná správa môže mať formát naskenovaného dokumentu, PDF alebo Word súboru s maximálnym objemom 5 MB. Maximálna veľkosť fotografie je 2 MB.

Kto bude hodnotiť projekty?

Projekty bude hodnotiť komisia zložená z dôveryhodných osobností verejného života. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním programu.
 2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
 3. Žiadajúca organizácia je v téme skúsená, má výborné doterajšie výsledky a kapacity aj expertízu dosiahnuť plánované ciele.
 4. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít), ktoré chce organizácia v čase realizácie projektu dosiahnuť a spôsob ich hodnotenia.
 5. Sú jasne formulované kvalitatívne ciele a výsledky (prínos pre zapojených) a spôsob ich hodnotenia.
 6. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 7. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 8. Organizácia pri svojej činnosti (realizácii projektu) spolupracuje s ďalšími partnermi v snahe naplniť svoje zámery.
 9. Je jasná perspektíva ďalšieho pokračovania a rozvoja činnosti organizácie aj po skončení projektu.
 10. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Z hodnotenia vylúčime žiadosti, ktoré predložia neoprávnené subjekty, nebudú spĺňať tematické zameranie programu, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo budú zaslané po uzávierke prijímania projektov 15. januára 2014.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis ako koordinátor Fondu pre transparentné Slovensko a grantového programu uzavrie s podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží online vypracovanú priebežnú i záverečnú správu a poštou zašle fyzické kópie požadovaných účtovných dokladov;
 • súčasťou online záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

Dôležité kontakty

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte, pokiaľ možno písomne cez sekciu Pošta vo vašom konte na Darca.sk, programovej manažérke Nadácie Pontis Lenke Hujdičovej lenka.hujdicova@nadaciapontis.sk, prípadne volajte na mobil: 0917 260 899.

ZDROJ: nadaciapontis.sk