Gestorom eurofondov má byť Úrad vlády

18.09.2014 09:00
Národná rada poslala do druhého čítania nastavenie čerpania fondov EÚ v rokoch 2014-2020. Opozičné návrhy neprešli.

Nastaviť a upraviť riadiace, implementačné a kontrolné mechanizmy zavádzania fondov Európskej únie (EÚ) v SR v novom programovom období 2014 až 2020 je cieľom zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Parlament ho poslal do druhého čítania.

Zákon určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov v procese využívania príspevkov z eurofondov, základné princípy riadenia a kontroly a procesné ustanovenia pri rozhodovaní o žiadosti.

Hlavným gestorom eurofondov má byť Úrad vlády (ÚV) SR ako centrálny koordinačný orgán, spolugestormi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za oblasť poľnohospodárskych fondov a Ministerstvo financií (MF) SR za oblasť finančného riadenia a vládneho auditu.

Súčasťou návrhu sú aj novely súvisiacich právnych predpisov. Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite upravuje ustanovenia súvisiace s kontrolou poskytovaných finančných prostriedkov z eurofondov na roky 2014 až 2020. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva obsahuje úpravu poskytovania pomoci a podpory z fondov EÚ relevantnú pre programové obdobie 2007 až 2013. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa novelizuje z dôvodu zmeny finančných tokov a efektívnejšieho čerpania prostriedkov EÚ v novom programovom období.

Poslanci neschválili pozmeňujúci návrh nezaradeného poslanca Alojza Hlinu. Podľa neho občania Slovenskej republiky musia vedieť, že na eurofondy sa skladajú všetci Európania zo svojich daní, teda aj oni sami. Preto chcel do zákona presadiť povinnosť informovať o tejto skutočnosti.

So svojimi opozičnými pozmeňujúcimi návrhmi prišiel aj nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. Ten navrhoval, aby sa do kontroly čerpania zdrojov z eurofondov zapojil aj parlament, ďalej navrhoval, aby na internete boli zverejňované podrobnejšie informácie o projektoch financovaných z eurofondov, taktiež chcel zmeny vo výbere, hodnotení a odvolávaní vnútorných audítorov, ktorí kontrolujú čerpanie eurofondov na samotných ministerstvách. Podľa Beblavého na ich výber mala dohliadať nezávislá výberová komisia.

Zdroj: EurActiv.sk/TASR