Getrag pre región

30.11.2015 12:36

Grantový program Getrag pre región je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou.

Program podporí projektové zámery neziskových organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne. Podporené projektové zámery sú dlhodobo udržateľné. Projekty sú dobrovoľnícke, neziskové, verejne prospešné a s dlhodobým a preukázateľným efektom realizované vo východoslovenskom regióne. Projekty majú nadväzovať na už existujúce aktivity
a výsledky práce žiadateľov, resp. nimi môžu byť nové myšlienky a doteraz nerealizované projekty
za predpokladu, že spĺňajú podmienku udržateľnosti.

Ciele
• Podporiť komunity, obce pri svojpomocnej identifikácii a riešení miestnych problémov s využitím dostupných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
• Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na miestnej úrovni.
• Stimulovať inovatívne riešenia potrieb v komunitách, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
Program podporí realizáciu projektov v nasledujúcich tematických oblastiach:
• Bezpečnosť
• Deti a mládež
• Zdravý a aktívny životný štýl
• Kultúra
• Environmentálne programy a vzdelávanie

Výzva 2016
V piatok 30. októbra bola otvorená výzva 2016 programu, v rámci ktorej bude prerozdelených 17 000 EUR. Všetky informácie o tom, aké projekty budú podporené a ako sa uchádzať o finančnú pomoc, nájdete voVýzve.
Realizácia podporených projektov môže začať najskôr 21. marca 2016 a musí skončiť najneskôr 31. októbra 2016. Ukončenie výzvy
do 4. januára 2016.

Maximálna výška grantu je 4 000 EUR.

Viac informácií na stránke: https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/getrag-pre-region.htm