Grantový program e-Školy pre budúcnosť 2016/2017

02.09.2016 16:33

Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je podporiť projekty pedagógov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so školami, ktoré chcú poznatky o rozumnom a zodpovednom využívaní digitálnych médií šíriť v základných a stredných školách na Slovensku.

Oprávnení žiadatelia:

– Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl a všetkých typov stredných škôl.

Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy.

– Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy.

Autormi projektov sú samotní pedagógovia – projekt môže podávať 1 učiteľ alebo tím učiteľov v rámci jednej školy. Predkladateľom projektu je škola, na ktorej učiteľ, resp. tím učiteľov pôsobí. Zástupcovia pedagogického zboru jednej školy môžu v programe predložiť maximálne 2 projekty. Povinnou prílohou predloženého projektu je súhlas riaditeľa školy s jeho realizáciou.

Cieľová skupina:

primárna:

– pedagógovia základných a stredných škôl,

– žiaci základných a stredných škôl.

sekundárna:

– budúci učitelia (študenti pedagogických fakúlt),

– rodičia žiakov,

– pedagogická verejnosť,

– širšia komunita.

 Financovanie:

– Na podporu najzaujímavejších projektov aktívnych pedagógov a mimovládnych organizácií bude v rámci programu prerozdelená celková suma 50 000 €.

– Na jeden projekt je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 €.

Finančné prostriedky je možné použiť na tieto výdavky spojené s realizáciou projektu:

– náklady na materiály a pomôcky (kancelárske potreby, učebné pomôcky, literatúru, školiaci materiál, výtvarný materiál, ďalší materiál na zabezpečenie),

– organizačné výdavky (cestovné, vstupné, prenájom priestorov, prenájom techniky, poštovné, propagácia, komunikačné náklady, tlač a kopírovanie, cestovné, lektorné, ubytovanie a strava pre lektora v prípade školení…). Ak je súčasťou projektu exkurzia pre žiakov, je možné do rozpočtu zahrnúť cestovné a ubytovanie pre účastníkov, avšak spolu do výšky max. 450 €.

– do rozpočtu projektov predložených školou je možné zahrnúť odmenu pre učiteľa – predkladateľa a realizátora projektu – vo výške max. 200 € (brutto).

Ak na realizáciu projektu bude potrebná účasť odborníkov na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií, odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov vedených odborným tímom. Viac informácií a možnosť prihlásenia nájdete na stránke https://www.detinanete.sk/

Grant nie je možné použiť na iné odmeny a mzdy za manažovanie a administráciu projektu. Finančné prostriedky nie sú určené na zakúpenie technického vybavenia (počítače, dataprojektory, tlačiarne, kopírovacie stroje, fotoaparáty a pod.), s výnimkou kúpy licencií na používanie vzdelávacích počítačových programov, súvisiacich s tematickým zameraním programu.

V programe môžu byť podporené:

Projekty pedagógov na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií zamerané na:

– rôzne inovatívne metódy a formy výučby – originálne spôsoby priblíženia učiva resp. témy ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií, nové spôsoby práce s dynamikou triedy, využitie metodík, nástrojov a pomôcok,

– aktívnu účasť žiakov – aktivity projektov by mali žiakov viesť k samostatnému vyhľadávaniu informácií, ich triedeniu, používaniu, kritickému mysleniu, argumentácii, kreativite a spoluúčasti na tvorbe obsahu vzdelávania,

– dlhodobejší charakter – v trvaní max. do konca príslušného školského roka, s potenciálom ich aplikovateľnosti aj pre iné školy podobného zamerania,

– realizáciu aktivít počas vyučovania, nie v popoludňajších hodinách (t.j. nie v rámci voľnočasových aktivít, školských klubov, záujmových krúžkov atď.),

– podporu spolupráce s rodičmi či inými osobami v miestnej komunite, zohľadňujúce a rozvíjajúce spätnú väzbu medzi rodičmi a školou.

Projekty mimovládnych organizácií na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií zamerané na:

– formálne a neformálne vzdelávanie pre pedagógov – kurzy, workshopy, konferencie pre učiteľov základných a stredných škôl ako aj pre budúcich učiteľov, organizovanie vzdelávacích podujatí s cieľom výmeny a šírenia informácií medzi učiteľmi, vytváranie priestoru pre vyjadrenie ich názorov, spoločnú tvorba programov, zdieľanie skúseností a pod.,

– formálne a neformálne vzdelávanie žiakov – práca so žiakmi prostredníctvom programov a podujatí na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií realizovaných počas vyučovacích hodín na školách alebo v mimoškolskom prostredí,

– spoluprácu školy s rodičmi žiakov a s miestnou komunitou, napr. projekty na vytváranie spätnej väzby medzi rodičmi a školou, vytvárajúce príležitosti na využitie potenciálu lokálnych špecifík a komunít vo vzdelávaní,

– tvorbu a vydávanie nových učebníc a didaktických pomôcok a ich využitie v praxi,

– projekty podporujúce vzájomnú spoluprácu škôl alebo sú implementované či aplikovateľné na rôznych školách.

Aktivity projektu je možné plánovať od polovice novembra 2016 do polovice júna 2017.

Uzávierka prijímania projektov je 5. októbra 2016.

Do programu e-Školy pre budúcnosť budú projekty prijímané výlučne v elektronickej forme prostredníctvom online systému www.nadaciaorange.egrant.sk. Do systému je potrebné zaregistrovať sa, bez ohľadu na to, či ste projekt predkladali v minulosti.

Dokumenty na stiahnutie:

– Podrobná výzva e-Školy pre budúcnosť 2016/2017 (https://bit.ly/2cwBe6l)

– Súhlasné stanovisko riaditeľa školy k predloženému projektu (https://bit.ly/2bPOFwx)

Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame však konzultovať zámery projektu, najmä ak si nie ste istí priechodnosťou vášho zámeru či oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu.

Kontakt:

– e-mail: info@nadaciaorange.sk,

– tel.: 0908 766 833 alebo 0905 313 313.

Všetky dôležité informácie a dokumenty k výzve nájdete na stránke:

https://bit.ly/2bYv0e9