Grantový program Férovej Nadácie

22.08.2017 12:38

Bojujeme proti nezamestnanosti mladých, podporujeme vzdelávacie programy či výmenu skúseností. 

 

1. ÚVOD

Férová Nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom je podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv

detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou (ďalej len „Férová Nadácia“).

 

Zakladateľom Férovej Nadácie je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 27882/B.

 

2. CIEĽ PROGRAMU A OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku podporujú zamestnanosť mladých ľudí alebo zvyšujú ich konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť na trhu práce.

 

Férová Nadácia si berie za úlohu pomôcť mladým ľuďom pretaviť svoje plány na realitu. Chceme pripraviť, podporovať a pomáhať mladým ľuďom rozbehnúť ich vlastné podnikanie, nájsť si lepšie uplatnenie, či pomôcť v štarte kariéry alebo vlastného podnikania (vzdelávacie programy, rekvalifikačné kurzy, prax, projekty venujúce sa rozvoju vedy či vzdelávania a pod.)

 

Vychádzajúc z podmienok a stanovených cieľov programu a Férovej Nadácie nebudú podporené:

a) projekty, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru – slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine,

b) aktivity realizované mimo územia Slovenskej republiky,

c) projekty propagujúce resp. podporujúce aktivity niektorej z politických strán,

d) projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom, ideologicky alebo extrémisticky zamerané,

e) projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním,

f) projekty, ktoré nebudú v súlade so stratégiou a cieľmi Férovej nadácie resp. tohto grantového

programu,

 

3. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Program je určený pre fyzické osoby, formálne aj neformálne združenia právnických osôb bez tematického obmedzenia. Nevyhnutnou podmienkou je ich verejnoprospešné zameranie a aktivity podporujúce stratégiu a ciele Férovej nadácie a tohto grantového programu.

 

Osoby, ktoré podporujú niektorú z politických strán alebo hlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva budú z grantového programu vylúčené.

 

4. FORMÁLNE KRITÉRIA PRE PROJEKT (ŽIADOSŤ)

a) Projekty / žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom online formulára, ktorý je dostupný na stránke: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia

b) Formulár musí mať vyplnené všetky časti/kolónky, označené ako povinné 

c) Súčasťou formulára musia byť nasledovné prílohy: návrh rozpočtu

d) Riadne vyplnený Projekt / Žiadosť o finančný príspevok (online formulár vrátane príloh) musí byť elektronicky odoslaný do 24:00 hod. dňa 10.07.2017

e) Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované!

 

5. TECHNICKÉ A FINANČNÉ KRITÉRIA PRE PROJEKT (ŽIADOSŤ)

a) Finančné prostriedky budú poskytované na realizáciu aktivít opísaných v predloženom Projekte/ Žiadosti.

b) Grantový príspevok je určený na materiálne a organizačné výdavky, ktoré priamo súvisia s plánovanými aktivitami.

c) Finančné prostriedky nie je možné využiť na odmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre zamestnancov či členov právnickej osoby, ktorá projekt predkladá.

d) V prípade ak realizácia projektu uchádzača o grant trvá dlhšie ako do 31.12.2018, je uchádzač povinný na túto skutočnosť vopred upozorniť Férovú Nadáciu vo svojej žiadosti.

e) Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, nie je obmedzená.

 

6. HODNOTIACI PROCES

O tom, ktoré z predložených projektov budú podporené, rozhodne Správna rada Férovej Nadácie.

 

Hodnotiaci proces bude prebiehať v 2. kolách nasledovne:

1. kolo: Správna rada Férovej nadácie na základe žiadostí predložených prostredníctvom online formulára vyhodnotí jednotlivých uchádzačov. Na základe výsledných hodnotení postúpia vybraní uchádzači do 2. kola.

 

Správna rada preverí, či projekt spĺňa všetky stanovené formálne, technické a finančné kritériá a následne projekt ohodnotí. V prípade technologicky, či vedecky náročných projektov si Správna rada vyhradzuje možnosť osloviť na konzultáciu odborníka v danej oblasti. 

2. kolo: Osobná prezentácia projektu žiadateľom pred Správnou radou Férovej nadácie

Informácie o priebežných výsledkoch sa počas hodnotiaceho procesu organizáciám ani individuálnym žiadateľom neposkytujú.

Férová Nadácia bude o výsledku posudzovania projektov informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant najneskôr do 15.10.2017.

 

7. KONZULTÁCIE

Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu (žiadosti) je možné konzultovať na e-mailovej adrese: nadacia@o2.sk

 

Konzultácie projektov nie sú povinné.

 

8. GRANTOVÝ PROCES A REALIZÁCIA PROJEKTU

Úspešní žiadatelia o grant sú povinní, do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia Férovej Nadácie o úspešnosti ich projektu / žiadosti, uzavrieť s Férovou Nadáciou zmluvu o poskytnutí finančného príspevku, návrh ktorej bude žiadateľovi doručený zo strany Férovej Nadácie.

 

V prípade, ak úspešný uchádzač v stanovenej lehote zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s Férovou Nadáciou neuzavrie, je Férová Nadácia oprávnená predmetného žiadateľa z grantového programu vylúčiť a finančné prostriedky (grant) mu neposkytnúť.

 

Grant bude úspešným žiadateľom poskytnutý po podpísaní zmluvy o poskytnutí finančného príspevku formou jednorazového bezhotovostného prevodu na nimi uvedený účet, ak sa Férová Nadácia a žiadateľ nedohodnú písomne inak.

 

Úspešný uchádzač je odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku povinný zasielať Férovej Nadácií správy a fotoreporty o priebehu projektu v súlade s predmetnou zmluvou.

 

Po ukončení projektu je úspešný uchádzač o grant povinný zaslať Férovej Nadácii záverečnú správu o zrealizovanom projekte formou písomného reportu, vrátane finančného vyúčtovania projektu a to v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku.

 

Podstatné náležitosti pravidelných správ a záverečnej správy budú definované v zmluve o poskytnutí finančného príspevku

.

9. KONTAKTY

Názov: Férová Nadácia

Sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Registrovaný: Register nadácií pod č. 203/Na-2002/1098

Zastúpený: JUDr. Jana Lovásová, správca nadácie

IČO: 42414008

Web: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia

Email: nadacia@o2.sk

 

Bližšie informácie:  https://www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program/