Grantový program Futbal to je hra 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

02.05.2017 10:10

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

Upozornenie:

- Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne cez portál https://podatelna.slsp.sk, zverejní nadácia na stránke www.pomahajtesnami.sk na verejné hlasovanie.

Oblasti podpory:

V programe Futbal to je hra! je možné žiadať o grant na:

- nákup športového vybavenia (dresy, lopty, bránky, siete),

- nákup technického vybavenia (kosačka, stopky),

- rekonštrukcie malého rozsahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém, výmena oplotenia a tribúny).

Oprávnení žiadatelia:

O grant môžu požiadať:

- futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou minimálne tri roky,

- slovenské mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov.

Neoprávnenými subjektmi sú:

- podporené organizácie v grantovom programe Futbal to je hra! v roku 2016,

- mestá a obce, ktoré boli podporené Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016,

- profesionálne mládežnícke kluby,

- neziskové a mimovládne organizácie,

- podnikateľské subjekty,

- fyzické osoby.

Oprávnená výška grantu a financovanie projektu:

- Na jeden projekt poskytne nadácia grant v minimálnej sume 1 000 € a maximálnej sume 3 000 €. V grantovom programe sa rozdelia prostriedky v celkovej výške 45 000 eur. V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

Oprávnené a neoprávnené náklady:

- Grant možno použiť najmä na materiálne náklady.

Neoprávnené položky sú:

- Personálne náklady by nemali presiahnuť 20 % celkovej požadovanej sumy;

- Z grantu nie je možné hradiť odvody do poisťovní, fondov a zrážkovú daň;

- Pri cestovných nákladoch nie je možné preplatiť iné ako cestovné lístky 2. triedy z verejnej dopravy (vlak, autobus, električka, trolejbus);

- Iný typ cestovného je možné preplatiť iba na základe konzultácie – zdôvodnenia nákladov (napr. prevoz materiálu a pod.) vopred;

- Z grantu nie je možné preplatiť režijné náklady, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré priamo súvisia s projektom;

- Pri použití mobilného telefónu je možné preplatiť max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu). Ďalej nie je možné preplatiť roaming, kúpu mobilného telefónu ani jeho aktiváciu;

- Neoprávnenými položkami sú tiež bankové poplatky, alkoholické a tabakové výrobky.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 19.5.2017, do 13:00 hod.

Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke https://podatelna.slsp.sk;

- elektronicky podajte finálnu verziu projektu spolu s prílohami na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.

Povinné prílohy:

Do časti Galéria tiež vložte:

- sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);

- sken originálu registračného dokumentu podľa typu vašej organizácie (stanovy, nadačná listina, zriaďovacia alebo zakladateľská listina so štatútom), potvrdený príslušným registračným úradom (pečiatka a podpis). Netýka sa miest a obcí;

- sken platného menovacieho dekrétu štatutára organizácie.

V prípade investičného zámeru v zmysle rekonštrukcie malého rozsahu, prosím, doložte aj sken dokumentu, ktorý dokladuje právny vzťah k predmetu rekonštrukcie (informatívny výpis z listu vlastníctva alebo kópiu nájomnej zmluvy s trvaním minimálne ešte 3 roky po skončení projektu).

Fotografia zverejnená pri projekte na verejnom hlasovaní:

- V časti 7. Galéria vložte 1 fotografiu ilustrujúcu predkladaný projekt, aktivity klubu alebo logo klubu. Rozmer priloženej fotografie je 660 x 440 px (maximálna veľkosť je 5 MB). V prípade iných rozmerov, systém ju automaticky oreže alebo natiahne.

Hodnotiace kritériá:

Projekty zverejnené na hlasovanie by mali:

- predstaviť víziu práce s deťmi a mládežou a plán rozvoja klubu v tejto oblasti;

- priamo alebo nepriamo podporovať a motivovať deti a mládež k aktívnemu tráveniu voľného času;

- inovatívnym spôsobom zvyšovať atraktivitu členstva vo futbalovom klube a mať pre futbalový klub dlhodobý prínos;

- byť obsahovo kvalitné, zrozumiteľné, konkrétne a presvedčivé, mať jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

- obsahovať rozpočet, ktorý je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

Podmienky a proces hlasovania:

- Samotný proces hlasovania na stránke www.pomahajtesnami.sk bude prebiehať na základe unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho. Pri hlasovaní platí pravidlo, že v rámci grantu môže hlasujúci hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha.

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva (https://bit.ly/2pCIUgj)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2p0lA8c