Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 9 ročník

18.06.2014 12:42

TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽiŤ

GRANTOVÝ PROGRAM BAUMIT PRE AKTÍVNYCH ĽUDÍ

9. ročník

V roku 2005 sme vyhlásili prvý ročník grantového programu Tu sa nám páči tu chceme žiť, ktorý nadviazal na úspešnú spoluprácu Centra pre filantropiu so spoločnosťou Baumit s.r.o. v minulosti.

Základnou misiou programu, ktorú sa už 9. rok snažíme napĺňať, je podporovať organizácie, obce, aktívnych občanov, ktorí nezostávajú pri tom že sú nespokojní vo svojom prostredí kde žijú, pretože cez starý drevený most sa už nedá prejsť, z historicky významného minerálneho prameňa sa nedá napiť, či v parku si posedieť na lavičke..., ale rozhodnú sa veci zmeniť a využiť na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosť strhnúť iných ľudí pre dobrú vec...

Podporou malých grantov môžeme pomôcť budovať oporné body v našich komunitách. Chceme aby verejné priestranstvá spĺňali predstavy tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú hodnotu. Často je to hodnota umelecká, estetická, ale aj hodnota symbolická, či hodnota presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý pocit. Sme radi, že sa ľuďom páčia miesta, kde žijú.

V roku 2014 vyhlasujeme 9. ročník programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽiŤ.

Popis programu

Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi...

Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

V roku 2014 je na podporu projektov vyčlenených 14 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 200 euro.

Podporíme inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Aké projekty môžu byť podporené

Pri výbere projektov budeme preferovať tie, ktorých cieľom je úprava, rekonštrukcia, alebo dobudovanie verejného priestranstva, ktoré slúži všetkým generáciám.

Radi napríklad podporíme:

 • úpravu alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku ...
 • vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička
 • iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov  vo vašej komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Realizácia projektu musí byť naplánovaná najskôr od 1. augusta 2014 do 31. júla 2015.

Kto sa môže zapojiť

O podporu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
 • kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá
 • samospráva: obce, mestá
 • neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou

Kritéria hodnotenia projektov

Predložené projekty budú posudzované podľa nasledovných kritérií:

 

 • Projekt je realizovateľný a odráža potreby, záujmy, názory, predstavy ľudí z komunity.
 • Projekt napĺňa potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je určený.
 • Priestor, zariadenie, objekt je verejne prístupný každému, kto má o jeho využívanie záujem.
 • Projekt prispieva k rozvoju regiónu a zvyšuje atraktivitu danej lokality.
 • Projekt je realizovaný formou dobrovoľníckej práce.
 • Požadované finančné prostriedky sú v súlade s potrebami a cieľom projektu.
 • V prípade, že je to nevyhnutné, projekt obsahuje súhlas samosprávy a iného kompetentného orgánu.

3 stupne hodnotenia:

 1. Centrum pre filantropiu, vyhodnotí kompletnosť žiadosti a splnenie základných kritérií programu,
 2. projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych ľudí, ktorí už podobné projekty realizovali v minulosti a pracujú v téme komunitného a regionálneho rozvoja a zástupcovia spoločnosti Baumit s.r.o. a Centrum pre filantropiu, n.o.,
 3. projekty navrhnuté na podporu vyhodnotí správna rada Centra pre filantropiu.

Účel využitia finančných prostriedkov

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity. Maximálne výška poskytnutého grantu je 1 200 euro.

V programe nepodporíme:

 • budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod.;
 • budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk (keďže neslúžia všetkým generáciám);
 • projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít;
 • zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb;
 • projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
 • projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.

Ak ste sa rozhodli predložiť projekt

Ak vás program zaujal a rozhodli ste sa zapojiť, prosíme vás, aby ste:

 • Vyplnili formulár, ktorý nájdete na www.cpf.sk a www.tusanampacituchcemezit.sk
 • Napísali projekt, v ktorom nám predstavíte Vašu aktívnu skupinu a nápad  (návod na vypracovanie projektu je súčasťou formulára)
 • Priložili k projektu položkový, zrozumiteľný rozpočet  nákladov potrebných na zrealizovanie Vášho zámeru, ktoré by ste chceli hradiť z nášho príspevku.
 • Priložili k projektu vyjadrenie samosprávy alebo inej zodpovednej inštitúcie, ktorá je projektom dotknutá (napr. pri oprave obecného majetku).

Konzultácie sú poskytované Centrom pre filantropiu:

Konzultácia nie je povinná.

Predloženie projektov:

Projekt predložte najneskôr do 7.júla 2014 do 15,00 hod.

Formulár a projekt v troch exemplároch musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu: Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava. Projekt je potrebné zaslať aj elektronicky, projekty zasielajte na: projekty@changenet.sk

! Upozornenie: Pri doručení poštou nestačí pečiatka pošty s dátumom uzávierky, projekt musí byť v tento deň už doručený do kancelárie Centra pre filantropiu.

Poznámky:

 • Formulár, projekt a prílohy je potrebné predložiť v 3-ich exemplároch (1 originál a 2 kópie).
 • Formulár pripnite ako prvú stranu každého exemplára projektu.
 • Predložené projekty s prílohami predkladateľom nevraciame, ich ďalšia úprava po predložení nie je možná.
 • Projekty nepredkladajte zviazané v hrebeňových či tepelných väzbách, stačí jednoducho zopnuté (každý exemplár zvlášť).
 • Projekt je potrebné zaslať aj elektronicky
 • Nekompletné predložené projekty nebudú posudzované.

Výsledky o podporení, alebo nepodporení projektu Vám zašleme poštou. Výsledky budú uverejnené od 25. júla 2014 aj na www.cpf.sk ; www.tusanampacituchcemezit.sk .

TEŠÍME SA NA VAŠE PROJEKTY