GSAA - systém geopriestorového formulára žiadosti o pomoc

25.10.2016 10:53

Na základe legislatívy EÚ bola SR povinná najneskôr od roku podávania žiadostí 2016 implementovať a sprístupniť žiadateľom o priame platby informačný systém geopriestorového formulára žiadosti o pomoc (ďalej len „GSAA“).

V zmysle článku 17 ods. 1 a 2 VNK č. 809/2014 na účel identifikácie všetkých poľnohospodárskych pozemkov v podniku a / alebo nepoľnohospodárskej pôdy, príslušný orgán poskytne príjemcovi geopriestorový formulár žiadosti o pomoc.

Odsek 1 sa uplatňuje takto:

a) od roku nároku 2016 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 25 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku;

b) od roku nároku 2017 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 75 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku;

c) od roku 2018 na všetkých príjemcov.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom  - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (ďalej len „NPPC-VÚPOP“) pripravili novú aplikáciu Geopriestorovej žiadosti o podporu - GSAA.

Keďže zo strany žiadateľov prostredníctvom uvedenej aplikácie požiadavka zakreslenia 25 % celkovej plochy určenej pre režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku nebola splnená, bolo potrebné pre splnenie legislatívnej požiadavky predmetné plochy zakresliť zamestnancami NPPC-VÚPOP a to formou vektorizácie zo žiadateľmi predložených grafických príloh k jednotnej žiadosti na rok 2016 do digitálnej podoby v aplikácii GSAA.

Žiadateľom, u ktorých boli plochy z grafických príloh zakreslené do GSAA a na žiadosti v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (ďalej len „IACS“) boli následne zistené nezrovnalosti, boli v uplynulých dňoch rozosielané Oznámenia o nezrovnalostiach. V týchto oznámeniach sú uvedené chyby vyplývajúce z porovnania výmer v žiadosti  s výmerami z prekreslenia grafickej prílohy v GSAA. Cieľom je, aby plochy, na ktoré sa poskytuje podpora, boli zaznamenané v GSAA. Prípadné rozdiely je možné odstrániť nasledovným spôsobom:

  • V prípade, ak je výmera v žiadosti (nahlásená výmera, prípadne výmera znížená na základe odpovede na predchádzajúce oznámenie o nezrovnalosti, resp. znížená po stiahnutí) väčšia, ako výmera v GSAA (a plocha v GSAA je správna), je možné do odpovede na oznámenie potvrdiť výmeru z GSAA a týmto odstrániť rozdiel vo výmerách. Ak výmera v GSAA nie je správna, je možné rozdiel odstrániť aj zväčšením plochy v GSAA.
  • V prípade, ak je výmera v GSAA väčšia ako výmera v žiadosti (nahlásená výmera, prípadne výmera znížená na základe odpovede na predchádzajúce oznámenie o nezrovnalosti resp. znížená po stiahnutí), je možné prostredníctvom GSAA zmenšiť zákres plochy a týmto odstrániť rozdiel. Upozorňujeme, že v žiadnom prípade nie je možné navyšovať výmeru v žiadosti doplnením výmery.
  • V prípade, ak sú v GSAA zistené nákresy viacerých žiadateľov na rovnakej ploche, je možné v GSAA upraviť svoje plochy tak, aby nedochádzalo k prekrývaniu s iným žiadateľom. Ak pri takejto úprave hraníc užívania dôjde k poklesu výmery v GSAA, je potrebné aj odpovedať na oznámenie o nezrovnalostiach a uviesť zníženú výmeru na všetky schémy podpory, na ktoré je predložená žiadosť, a ktorých sa toto zníženie dotýka.

Žiadateľ zašle upravenú prílohu Oznámenia o nezrovnalostiach na príslušné regionálne pracovisko platobnej agentúry v mieste podania svojej žiadosti na ďalšie administrovanie.

Rozdiely, ktoré nebudú odstránené, budú riešené následným administratívnym postupom platobnej agentúry podľa platnej legislatívy EÚ, v prípade potreby sa plocha oprávnená na platby zisťuje meraním.

Upozorňujeme, že všetky zásahy žiadateľom v GSAA vyvolajú prepočet výmer, ktoré následne budú prenesené do systému IACS a znovu porovnané so žiadosťou. V prípade nesprávnych zmien v GSAA, môžu vzniknúť nové chyby, čo adekvátne predĺži proces spracovania žiadostí pre rok 2016. Žiadosti v GSAA budú žiadateľom prístupné na úpravu hraníc užívania len v termíne, uvedenom na oznámení o nezrovnalostiach. Následne možnosť editácie pre rok 2016 bude zablokovaná.

Prístup do aplikácie GSAA je na stránke www.podnemapy.sk v časti Register pôdy – LPIS, Geopriestorová žiadosť o podporu.

Žiadatelia, ktorí doposiaľ nemajú prihlasovacie údaje, majú možnosť si prevziať svoje prihlasovacie heslo na príslušnom regionálnom pracovisku platobnej agentúry v mieste podania svojej žiadosti.

Súčasťou GSAA je aj príručka pre užívateľov aplikácie, ktorá slúži pre objasnenie funkcionalít a správneho postupu pri realizovaní zmien v GSAA. Aktuálnu príručku je možné zobraziť na stránke GSAA v časti nápoveda.

V prípade nejasností, funkčnosti prihlasovacích údajov môžete kontaktovať  zodpovedné osoby prostredníctvom emailu zaslaného na adresy, uvedené na stránke Geopriestorovej žiadosti o podporu.