Indikatívny harmonogram výziev pre prioritnú os 1 Vzdelávanie na rok 2016

11.03.2016 14:36

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2016 až február 2017).

S dokumentom sa môžete oboznámiť tu:
https://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-pre-prioritnu-os-1-vzdelavanie-na-rok-2016/