INFORMÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

22.06.2017 19:12

INFORMÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu ako sprostredkovateľský orgán pre OPĽZ vydalo dňa 22.06.2017 nasledovnú informáciu k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu celoživotného vzdelávania:

  1. V časti 1.5 výzvy Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP sa posúva uzavretie hodnotiaceho kola č. 2 z 26.06.2017 na 21.08.2017.
  2. Podľa ustanovení uvedených v časti 1.5 výzvy sa aktualizácia hodnotiacich kôl nepovažuje za zmenu výzvy, z tohto dôvodu sa na posun uzavretia hodnotiaceho kola nevzťahuje proces zmeny výzvy z dôvodu zmeny formálnych náležitostí výzvy opísaných v časti 4 tejto výzvy.

Zdroj: https://www.minedu.sk/informacia-c-1-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/