Informácia Environmentálneho fondu pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2015

18.02.2015 12:22

Dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond 16.01.2015 rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2015. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do 10 pracovných dní, to znamená, že dnes zaslané výzvy (listy) zo strany Environmentálneho fondu majú termín doručenia do 30.01.2015 (vrátane).

Dovoľujeme si dať do vašej pozornosti, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do 30.01.2015) požiadať Environmentálny fond o predĺženie lehoty o maximálne 10 pracovných dní.

Bližšie a podrobnejšie informácie budú uvedené v spomínaných výzvach (listoch).
V prípade otázok kontaktujte Mgr. Janu Mašlejovú (tel. č. 0906 31 1901)  alebo Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA ( tel. č. 0906 31 1911), resp. e-mailom na adresách: maslejova@envirofond.sk alebo  sasfaiova@envirofond.sk

Ak vám bude doručená výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 a budete mať ďalšie otázky, kontaktujte, prosím, telefonicky príslušného projektového manažéra uvedeného vo výzve (v záhlaví listu).