Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.04.2017

19.05.2017 10:01

Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 989,53 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 30.04.2017 schválené prostriedky vo výške 703,13 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 5,03%.

Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého 1. míľnik vo výške 632,05 mil. EUR sa bude prvýkrát odpočtovať k 31.12.2017. Na základe stavu k 30.04.2017 je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 238,30 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2017 je k 30.04.2017 splnený pre 2 operačné programy (OP) – OP Integrovaná infraštruktúra a OP Technická pomoc.

Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 30.04.2017 je uvedený v prílohe č. 1 a prehľad čerpania na prioritné osi k 30.04.2017 v prílohe č. 2 na webovej stránke MF SR: https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=1078