Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.11.2016

14.12.2016 14:40

1. Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)
 
 
 Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 989,53 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 30.11.2016 schválené prostriedky vo výške 270,83 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 1,94%.
Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého 1. míľnik vo výške 632,05 mil. EUR sa bude prvýkrát odpočtovať k 31.12.2017. Na základe stavu k 30.11.2016 je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 361,22 mil. EUR.
 
2. Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo II. programového obdobia 2007 - 2013
 
 Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 - 2013 Slovenská republika vyčerpala k 30.11.2016 prostriedky vo výške 11 333,37 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 97,55%.
 K 31.12.2015 sa skončilo oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 a v r. 2016 pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči EK. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia 2007 - 2013 na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci 2017.
 
Čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a EFF na úrovni certifikačného orgánu

OP NSRR
K 30.11.2016 SR vyčerpala z celkového záväzku 2007 - 2013 vo výške 11 482,76 mil. EUR prostriedky v sume 11 208,39 mil. EUR. Táto suma predstavovala čerpanie na úrovni 97,61%. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 28,72 mil. EUR, t. j. o 0,25 p. b.

Operačný program INTERACT II
Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci Operačného programu INTERACT II (29,31 mil. EUR za zdroj ERDF) boli k 30.11.2016 vyčerpané prostriedky vo výške 28,74 mil. EUR, čo predstavovalo čerpanie na úrovni 98,05%.

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 (92,74 mil. EUR za zdroj ERDF) boli k 30.11.2016 vyčerpané prostriedky vo výške 85,55 mil. EUR, čo predstavovalo čerpanie na úrovni 92,25%.

Operačný program Rybné hospodárstvo
Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci OP Rybné hospodárstvo (12,87 mil. EUR za zdroj EFF

Čerpanie ŠF a KF k 30.11.2016

Tlačová správa

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Príloha 4