Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

07.12.2016 20:52

Odporúčame žiadateľom v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí" zúčastniť sa informačných seminárov.

 Predbežný termín a miesto konania 1. informačného seminára k uvedenej výzve je v prvej polovici januára 2017 v Bratislave. Bližšie informácie týkajúce sa miesta a dátumu konania budú v dostatočnom časom predstihu zverejnené v aktualitách na tejto webovej stránke . 

 Zdroj: IA MPSVR SR