Informácia o plánovanom vyhlásení výziev na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

03.11.2016 14:33

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásenie dvoch výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu mikro-, malých a stredných podnikov. Jedna výzva je určená pre nové a začínajúce podniky existujúce menej ako 3 roky, druhá výzva pre podniky existujúce minimálne 3 roky.

V rámci výziev budú k dispozícii finančné prostriedky vo výške 30 mil. Eur pre nové a začínajúce podniky a vo výške 40 mil. Eur pre existujúce podniky.

V rámci oboch výziev môžu byť podporené projekty realizované na celom území Slovenska okrem Bratislavského kraja.

Realizáciou projektu podporeného v rámci daných výziev musí dôjsť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu (výrobok resp. služba) žiadateľa na trh alebo k inovácii produkčného procesu.

Predmetom projektu musí byť minimálne jedna z nasledujúcich činností:

- nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa,

- zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

Súčasne môžu byť predmetom projektu aj:

- marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu žiadateľa na trh,

- aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu žiadateľa s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení, ako sú školenie BOZP a pod.).

Nenávratný finančný príspevok na projekt pre nové a začínajúce podniky bude v rozpätí od 30 000 Eur do 200 000 Eur a pre existujúce podniky od 50 000 Eur do 200 000 Eur.

Maximálna intenzita pomoci je pre nové a začínajúce podniky stanovená vo výške 60 % a pre existujúce podniky vo výške 50 %, pričom v oboch prípadoch sa intenzita pomoci zvýši o 15 percentuálnych bodov v prípade projektov, ktoré budú realizované v niektorom z okresov zapísaných v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadatelia sú povinní zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných alebo úverových zdrojov vo výške podľa príslušnej výzvy.

V súčasnosti prebieha finalizácia dokumentácie k predmetným výzvam a ich vyhlásenie sa predpokladá v 45. týždni 2016. Výzvy budú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2fkEt1e