Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2017.

19.10.2016 12:03

Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2017. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Informacia_o_poskytovani_dotacii_v_roku_2017.pdf (390797)

V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2017 požiadať o dotáciu od 15. januára 2017 do 28. februára 2017. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2017, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2017.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2017 je 610 000 €.

Dotáciu možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80 % oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

Ministerstvo môže poskytnúť obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je:

a) koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

b) návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

c) návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny.

Oprávnenými nákladmi nie sú náklady vynaložené na dohľad nad spracovaním územnoplánovacej dokumentácie a na jej prerokovanie.

Hodnotiacimi kritériami sú:

a) počet obyvateľov obce,

b) druh územnoplánovacej dokumentácie,

c) aktivity obce v regionálnom rozvoji,

d) výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov,

e) umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce,

f) dátum doručenia žiadosti ministerstvu,

g) predloženie opakovanej žiadosti, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie,

h) rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch.

Dôležité dokumenty:

- Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2017 (https://bit.ly/2esOElb)

- Žiadosť o dotáciu - Návod (https://bit.ly/2e6ESZY)

- Žiadosť + prílohy - FORMULÁRE (https://bit.ly/2eg4zWa)

- Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – príklad (https://bit.ly/2dzgVr4)

- Často kladené otázky (https://bit.ly/2erkFsk)

Všetky dôležité informácie a dokumenty nájdete na stránke:

https://bit.ly/2ejxA07