Informácia o presiahnutí alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

04.06.2017 20:18

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok ( ďalej len "žiadosť o NFP") predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov pre kategóriu oprávnených žiadateľov - Subjekty územnej samosprávy.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov - Subjekty územnej samosprávy, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na prebiehajúcu výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

 

Zdroj: https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-13985/informacia-o-presiahnuti-vysky-alokacie-pre-kategoriu-ziadatela-subjekty-uzemnej-samospravy-opkzp-po4-sc431-2017-19/