Informácia o schválených dotáciách na rok 2013 pre verejno – súkromné partnerstvá typu LEADER

09.09.2013 14:29

Dňa 1. augusta 2013 boli predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja podpísané Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2013 pre občianske združenia typu LEADER v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 7/2011 na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho kraja.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja pre Opatrenie 1. Obnova obcí, Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií, Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS bola zverejnená na www.unsk.sk a www.leadernsk.sk v termíne od 12.02.2013 do 15.04.2013. Prijatých bolo 16 žiadostí. Výberová komisia prehodnotila predložené žiadosti a schválila verejno – súkromným partnerstvám 116 predbežných návrhov projektov, ktoré sú v súlade s ich Integrovanými stratégiami miestneho rozvoja a platným Usmernením k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, v celkovej sume 233 982,03 EUR.

Miestne akčné skupiny následne vyhlásia a zverejnia Výzvy na podávanie žiadostí pre konečných užívateľov - predkladateľov projektov z územia pôsobnosti MAS a zabezpečia povinnú publicitu získanej dotácie pre kalendárny rok 2013. Projekty, ktoré budú v rámci MAS odsúhlasené výberovou komisiou, musia koneční užívatelia zrealizovať a dotáciu aj kompletne zúčtovať do konca roka 2013. Spolufinancovanie projektov je rozdielne podľa právnej formy konečných užívateľov, ktorými môžu byť obce, občianske združenia, občianske iniciatívy, podnikateľské subjekty, spoločenské organizácie, nadácie a záujmové združenia právnických osôb. Väčšinou je však vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.

V rámci Opatrenia 4. Nástroja 2 LEADER NSK, ktoré je zamerané na podporu národných a medzinárodných projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev bola Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja zverejnená na www.unsk.sk a www.leadernsk.sk v termíne od 13.02.2013 do 16.04.2013. Prijatých bolo 7 žiadostí. Výberová komisia prehodnotila a schválila verejno – súkromným partnerstvám 8 predbežných návrhov projektov v celkovej sume 15 500,- EUR. Národné projekty sú zamerané hlavne na zavádzanie systému kvality regionálnej značky pre vybrané druhy špecifických výrobkov a služieb na vidieku. Medzinárodné projekty sú orientované na budovanie kapacít a výmenu skúseností medzi verejno – súkromnými partnerstvami a miestnymi akčnými skupinami v zahraničí prostredníctvom twinningových programov.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja
Odbor strategických činností

 

Podrobnejšie informácie:  (PDF 81,77kB)