Informácia o stave alokácie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.

16.11.2016 12:19

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie si v nadväznosti na termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola dovoľuje informovať o aktuálnom dopyte žiadostí o poskytnutie NFP predložených v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, ktorý je na webovom sídle www.opvai.sk zverejnený v grafickej forme na stránke (v dolnej časti):

https://bit.ly/2auFUKD

Vzhľadom na objem požadovaného NFP v predložených žiadostiach o poskytnutie NFP plánuje Ministerstvo hospodárstva SR navýšenie výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Údaje o stave finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu budú v nadväznosti na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v ďalších hodnotiacich kolách priebežne aktualizované tak, aby sa žiadatelia mohli efektívne rozhodovať pri príprave a predkladaní žiadostí o poskytnutie NFP, s ohľadom na aktuálne voľnú časť indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2ffDZJR