Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

13.01.2017 14:55

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí". Výzva je vyhlásená od 12. 01. 2017

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 22. 03. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 31. 05. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 29. 09. 2017

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy