Informácia o výzve na predkladanie návrhov pre informačné opatrenia SPP

02.11.2016 13:46

Dňa 29.10.2016 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov – „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)“ na rok 2017 (2016/C 401/09)

Výzva na predkladanie návrhov:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.401.01.0011.01.SLK&toc=OJ:C:2016:401:TOC