Informácia o zámere vyhlásiť výzvy

09.01.2015 15:15

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ si Vás dovoľujú informovať o zámere vyhlásiť výzvy na mobilizáciu excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK1. K informácii o zámere je príloha.
_____
[1] RIS3 SK - Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, dokument schválený vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra 2013.

Kompletné informácie nájdete tu:

Informácia o zámere vyhlásiť výzvy.     Príloha k Informácii.